Οι Εκλογές σε Σωματεία Ενώσεις και Ομοσπονδίες - Νέος Νόμος(Σεπ.2020).

NOMOΣ ΥΠ ́ ΑΡΙΘΜ. 4726 / 18 Σεπτεμβρίου 2020                             Άρθρο 2 Γενική Συνέλευση αθλητικού σωµατείου – Αρχαιρεσίες – Τροποπ...
NOMOΣ ΥΠ ́ ΑΡΙΘΜ. 4726 / 18 Σεπτεμβρίου 2020

                           

Άρθρο 2 Γενική Συνέλευση αθλητικού σωµατείου – Αρχαιρεσίες – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2725/1999 Το άρθρο 5 του ν. 2725/1999 (Α΄121) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 5 Γενική Συνέλευση αθλητικού σωµατείου – Αρχαιρεσίες 

1. Το καταστατικό του αθλητικού σωµατείου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, ρυθµίζει όλα τα θέµατα που αφορούν στις αρχαιρεσίες, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία σύγκλησης και συµµετοχής των µελών στις συνελεύσεις, τη λήψη αποφάσεων σε αυτές, τα όργανα του σωµατείου, τη συγκρότηση των οργάνων, τη λειτουργία και την οργάνωση του σωµατείου και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

2. Στη Γενική Συνέλευση του αθλητικού σωµατείου έχουν δικαίωµα να παρίστανται και να συµµετέχουν όλα τα µέλη του. Δικαίωµα να ψηφίζουν και να εκλέγονται έχουν τα µέλη του σωµατείου, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 2. Τα λοιπά µέλη έχουν µόνο το δικαίωµα να λαµβάνουν τον λόγο και να συµµετέχουν στη συζήτηση. Κάθε µέλος συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως µε µία µόνο ψήφο. Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συµµετοχή και ψηφοφορία. Το καταστατικό του σωµατείου µπορεί να θεσπίζει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ιδίως να προβλέπει ότι στερούνται τέτοιου δικαιώµατος τα µέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους προς το σωµατείο. 
3. Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συµβούλιο του σωµατείου καταρτίζει και δηµοσιεύει κατάλογο των µελών που έχουν δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου. Η δηµοσίευση του ανωτέρω καταλόγου πραγµατοποιείται µε την τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων ή, σε περίπτωση µη υπάρξεως τέτοιου πίνακα, σε άλλο εµφανές και ελεύθερα προσβάσιµο για τα µέλη σηµείο των γραφείων ή των εγκαταστάσεων του σωµατείου. Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση που το σωµατείο διατηρεί ιστότοπο, η δηµοσίευση του καταλόγου γίνεται και µε την ηλεκτρονική ανάρτησή του στον οικείο ιστότοπο. Κάθε µέλος του σωµατείου έχει δικαίωµα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συµβουλίου, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ηµερών από τη δηµοσίευσή του. Το διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιµες ηµέρες πριν από την ορισθείσα ηµέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιµες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιηµένος κατάλογος των µελών που έχουν δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δηµοσιεύεται µε τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούµενη ηµέρα της διεξαγωγής της. 

4. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του αθλητικού σωµατείου, διεξάγονται ενώπιον τριµελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωµατείο, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου. Τα υπόλοιπα δύο (2) µέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθµα αναπληρωµατικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. 

5. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικού σωµατείου διεξάγονται µε ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συµβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιµέρους τµήµατα. Στο πρώτο τµήµα, το οποίο τίθεται στο επάνω µέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, µε αλφαβητική σειρά, τα ονοµατεπώνυµα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τµήµα, αναγράφονται, επίσης µε αλφαβητική σειρά, τα ονοµατεπώνυµα των υποψήφιων συµβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύµβουλους της προτίµησής του µε σταυρό που σηµειώνει παραπλεύρως του ονοµατεπωνύµου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί µε έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίµησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύµβουλους µέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόµενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισµό των σταυρών προτίµησης προκύπτει δεκαδικός αριθµός, αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίµησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαµβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου, καταλαµβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συµβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίµησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται µε τη διαδικασία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6. Σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ υποψήφιων συµβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίµησης, η τελική κατάταξη γίνεται µε κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Ο αριθµός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος µε το ένα τρίτο (1/3) του αριθµού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόµενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισµό που γίνεται µε βάση το προαναφερθέν κλάσµα προκύπτει δεκαδικός αριθµός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα. 

6. Ο αντιπρόεδρος, ο γραµµατέας και ο ταµίας του Διοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται, µε απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συµβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται µε σκοπό τη συγκρότησή του σε σώµα. Αν η θέση του προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωµα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος πρόεδρος εκλέγεται µε τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παρούσας, αφού προηγουµένως η κενή θέση καλυφθεί από τον πρώτο µη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίµησης, σύµβουλο. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το διοικητικό συµβούλιο αθλητικού σωµατείου δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο διοικητικό συµβούλιο εκλέγεται για χρονικό διάστηµα ίσο µε το υπόλοιπο της θητείας του προηγούµενου. Για την ανάδειξη των µελών και τη συγκρότηση των άλλων καταστατικών οργάνων του αθλητικού σωµατείου εφαρµόζονται οι διατάξεις του καταστατικού

Άρθρο 5 Γενική Συνέλευση – Αρχαιρεσίες - Όργανα αθλητικής ένωσης - Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2725/1999 Το άρθρο 14 του ν. 2725/1999 (Α΄121) αντικαθίσταται ως εξής :

«Άρθρο 14 Γενική Συνέλευση - Αρχαιρεσίες - Όργανα αθλητικής ένωσης 

1. Στη Γενική Συνέλευση αθλητικής ένωσης συµµετέχουν µε αντιπροσώπους µόνο τα αθλητικά σωµατεία - µέλη που την απαρτίζουν. Κάθε σωµατείο - µέλος της ένωσης εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από έναν (1) µόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του σωµατείου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι οπωσδήποτε τακτικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του σωµατείου µε δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα (1) µόνο σωµατείο. Κάθε σωµατείο - µέλος της ένωσης διαθέτει µία (1) µόνο ψήφο στη Γενική Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος του σωµατείου συµµετέχει και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευµένης της δια πληρεξουσίου συµµετοχής και ψηφοφορίας. 

2. Δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση αθλητικής ένωσης έχει κάθε αθλητικό σωµατείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό µητρώο αθλητικών σωµατείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) και τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούµενα της γενικής συνέλευσης έτη συµπεριλαµβανοµένου του έτους διεξαγωγής της, συµµετείχε σε επίσηµες αθλητικές διοργανώσεις, αν πρόκειται για ατοµικό άθληµα, µε οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητές, ανά έτος, και αν πρόκειται για οµαδικό άθληµα, µε όσους κατ’ ελάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους κανονισµούς του οικείου αθλήµατος για την κανονική συµµετοχή σε επίσηµους αγώνες και σε κάθε περίπτωση µε τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος. 

Για τους σκοπούς της παρούσας, επίσηµες αθλητικές διοργανώσεις είναι όσες περιλαµβάνονται στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραµµα της ένωσης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. 

Η συµµετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο από επίσηµα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται από την οικεία ένωση ή οµοσπονδία ή διεθνών αγώνων που διοργανώνονται από αθλητικά σωµατεία και διεξάγονται µε την έγκριση της οικείας οµοσπονδίας. Δεν πληροί την προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου, σωµατείο που εντός των δύο (2) προηγούµενων ηµερολογιακών ετών δεν ολοκλήρωσε τη συµµετοχή του σε επίσηµη αθλητική διοργάνωση, επειδή αποχώρησε από αυτήν ή αποβλήθηκε µε τελεσίδικη απόφαση του αρµόδιου δικαιοδοτικού οργάνου. Αθλητικό σωµατείο που είναι µέλος αθλητικής ένωσης και αποβλήθηκε, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης της ένωσης, θεωρείται ότι πληροί την, κατά τους όρους της παρούσας, προϋπόθεση συµµετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις, αν προσέφυγε, σύµφωνα µε τα άρθρα 88 ή 101 Α.Κ., κατά της περί αποβολής του απόφασης και το σχετικό ένδικο βοήθηµα έχει γίνει τελεσιδίκως δεκτό, έως και την οριστική σύνταξη του καταλόγου της παρ. 3. Το καταστατικό των ενώσεων µπορεί να προβλέπει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος συµµετοχής σε Γενική Συνέλευση και ψήφου σε αυτήν. 

3. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση δηµοσιεύεται σαράντα πέντε (45) πλήρεις ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή της µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ένωσης. Σαράντα (40) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συµβούλιο της αθλητικής ένωσης καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού κατάλογο µε τα σωµατεία που έχουν δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στην επικείµενη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού µε βάση το τηρούµενο στην υπηρεσία αυτή ηλεκτρονικό µητρώο αθλητικών σωµατείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148). Το αργότερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή µη του καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν συµφωνεί µε το ανωτέρω µητρώο αναµορφώνεται. 

4. Δικαίωµα να εκλεγεί στα καταστατικά όργανα της αθλητικής ένωσης έχει µόνον µέλος αθλητικού σωµατείου - µέλους της ένωσης, που έχει δικαίωµα να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον το σωµατείο έχει αποκτήσει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε την παρ. 2. Η απόκτηση εκ µέρους υποψηφίου του δικαιώµατος να εκλέγει και να εκλέγεται αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο µε σχετική βεβαίωση του οικείου αθλητικού σωµατείου, η οποία, επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας, κατατίθεται στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής. 

5. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των καταστατικών οργάνων αθλητικής ένωσης διεξάγονται από τριµελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, διορισµένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του, για την περίπτωση κωλύµατός του, ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωµατείο, κατόπιν αιτήσεως του σωµατείου. Τα υπόλοιπα δύο (2) µέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθµα αναπληρωµατικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. 
Οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 5 εφαρµόζονται αναλόγως και στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων αθλητικής ένωσης µε την επιφύλαξη των επόµενων εδαφίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των ισοψηφησάντων. Αν κατά τη δεύτερη ψηφοφορία προκύψει εκ νέου ισοψηφία, ο πρόεδρος εκλέγεται µε τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 5. 

6. Μέλη Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικής ένωσης που, κατά παράβαση του νόµου ή του οικείου καταστατικού, επιτρέπουν σε αθλητικό σωµατείο να συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου σε Γενική Συνέλευση, δια της εγγραφής του στον κατάλογο της παρ. 3 ή σε φυσικό πρόσωπο να είναι υποψήφιος σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη καταστατικών οργάνων, εκπίπτουν του αξιώµατός τους κατ’ ανάλογη εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 3. Αν πρόκειται για Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών, εκπίπτουν, κατά τα προβλεπόµενα στο πρώτο εδάφιο, όσα µέλη του απελθόντος Διοικητικού Συµβουλίου επανεξελέγησαν σε καταστατικό όργανο της ένωσης. 
7. Με την επιφύλαξη του παρόντος, το καταστατικό κάθε αθλητικής ένωσης ρυθµίζει τα επιµέρους θέµατα που αφορούν στα όργανα της ένωσης, τη διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων των οργάνων της, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την εν γένει λειτουργία και οργάνωση της ένωσης.»

Άρθρο 6 Διοικητικό Συµβούλιο αθλητικής οµοσπονδίας - Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) τροποποιούνται οι παρ. 1, 3, 6 και 7, καταργείται η παρ. 4 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 22 Διοικητικό Συµβούλιο αθλητικής οµοσπονδίας 

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο της αθλητικής οµοσπονδίας εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετραµήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων και αποτελείται: α) από πέντε (5) έως επτά (7) µέλη, εάν η οµοσπονδία έχει στη δύναµή της είκοσι (20) µέχρι τριάντα (30) σωµατεία, β) από επτά (7) έως ένδεκα (11) µέλη, εάν η οµοσπονδία έχει στη δύναµή της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωµατεία, γ) από ένδεκα (11) έως δεκαπέντε (15) µέλη, εάν η οµοσπονδία έχει στη δύναµη της εκατόν ένα (101) έως διακόσια πενήντα (250) σωµατεία, δ) από δεκαπέντε (15) έως είκοσι ένα (21) µέλη, εάν η οµοσπονδία έχει στη δύναµή της διακόσια πενήντα ένα (251) ή περισσότερα σωµατεία. Ειδικά το Διοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Οµοσπονδίας Αθλητισµού Κωφών εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετράµηνου του έτους διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων Κωφών. 
2. Οποιαδήποτε αύξηση ή µείωση του αριθµού των µελών της οµοσπονδίας, µετά την εκλογή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, δεν επηρεάζει την αριθµητική του συγκρότηση. 
3. Οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 4 και οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 13 εφαρµόζονται ανάλογα και ως προς τις αθλητικές οµοσπονδίες. 
4. (Καταργείται) 
5. (Έχει καταργηθεί µε το άρθρο 63 παρ. 2 του ν. 4603/2019, Α΄ 48) 
6. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικής οµοσπονδίας συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου και ένας (1) εκπρόσωπος των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών, ακόµη και αν η αθλητική οµοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήµατα ή κλάδους άθλησης. Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του ορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του συλλόγου των αθλητών/αθλητριών του αντίστοιχου αθλήµατος και αν δεν έχει συσταθεί σύλλογος αθλητών/αθλητριών, εωσότου αυτός συσταθεί, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της οµοσπονδίας. Ο αριθµός των αιρετών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται στην παρ. 1 και στο καταστατικό της οµοσπονδίας, προσαυξάνεται κατά ένα (1) µέλος. 
Στο Διοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας συµµετέχουν, χωρίς δικαίωµα ψήφου, καλούµενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συνδέσµου Αµειβοµένων Ποδοσφαιριστών, της Οµοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Οµοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος. 
7. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικής οµοσπονδίας όποιος έχει συµπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή µερικές θητείες στο αξίωµα αυτό. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί αντιπρόεδρος, γραµµατέας ή ταµίας του Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικής οµοσπονδίας όποιος έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώµατα αυτά δύο (2) συνεχόµενες φορές για πλήρη ή µερική θητεία. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόµενες θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώµατα του προηγούµενου εδαφίου, δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον µεσολαβήσει χρονική περίοδος δύο (2) ετών. Μετά τη συµπλήρωση του εβδοµηκοστού (70ου) έτους της ηλικίας του ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικής οµοσπονδίας, δύναται, όµως, να αναλάβει άλλες αρµοδιότητες σε µη αιρετές θέσεις στις οποίες τοποθετείται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της. Οι ρυθµίσεις της παρούσας ισχύουν και για τις αθλητικές οµοσπονδίες ατόµων µε αναπηρία. Υποψηφιότητα που υποβάλλεται κατά παράβαση της παρούσας είναι αυτοδικαίως άκυρη

Άρθρο 7 Γενικές Συνελεύσεις - Αρχαιρεσίες αθλητικών οµοσπονδιών - Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2725/1999 Το άρθρο 24 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) αντικαθίσταται ως εξής: 7 

«Άρθρο 24 Γενικές Συνελεύσεις - Αρχαιρεσίες αθλητικών οµοσπονδιών 

1. Στη Γενική Συνέλευση της αθλητικής οµοσπονδίας, ανεξαρτήτως της ύπαρξης και λειτουργίας ή µη υποκείµενων αθλητικών ενώσεων, συµµετέχουν µε αντιπροσώπους µόνο τα αθλητικά σωµατεία που είναι µέλη της οµοσπονδίας ή των τυχόν υφιστάµενων ενώσεων - µελών της. Κάθε σωµατείο - µέλος της οµοσπονδίας ή της τυχόν υφιστάµενης ένωσης εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση µε έναν (1) µόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά τακτικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του σωµατείου µε δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα µόνο σωµατείο. Κάθε σωµατείο - µέλος οµοσπονδίας ή ένωσης διαθέτει µία (1) µόνο ψήφο στη Γενική Συνέλευση της οµοσπονδίας. Ο αντιπρόσωπος του σωµατείου συµµετέχει και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευµένης της δια πληρεξουσίου συµµετοχής και ψηφοφορίας. 

2. Οι διατάξεις των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 14 εφαρµόζονται ανάλογα και στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων αθλητικής οµοσπονδίας. 

3. Αν υφίστανται υποκείµενες αθλητικές ενώσεις, η Γενική Συνέλευση της αθλητικής οµοσπονδίας µπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών στις έδρες των ενώσεων - µελών της. Στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου, οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων της αθλητικής οµοσπονδίας διεξάγονται ταυτόχρονα µόνο στις έδρες των υποκείµενων αθλητικών ενώσεων. Για τη συγκρότηση τόσο των επιµέρους εφορευτικών επιτροπών, όσο και της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής που λειτουργεί στην έδρα της οµοσπονδίας, εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 5 του άρθρου 14. Πλην των δικαστικών αντιπροσώπων, τα υπόλοιπα δύο (2) µέλη, τόσο των κατά τόπους εφορευτικών επιτροπών όσο και της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής, µε ισάριθµα, σε κάθε περίπτωση, αναπληρωµατικά, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της οµοσπονδίας, κατά τη συνεδρίαση στην οποία ελήφθη η απόφαση του πρώτου εδαφίου. Η κεντρική εφορευτική επιτροπή συγκεντρώνει τα αποτελέσµατα από τις κατά τόπους ενώσεις - µέλη της οµοσπονδίας και εκδίδει τα τελικά αποτελέσµατα των αρχαιρεσιών. Κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών στις έδρες των ενώσεων µπορούν να παρίστανται και να παρακολουθούν τη διαδικασία εκπρόσωποι των υποψηφίων. 

4. Για την εκλογή εκπροσώπων στην Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) και στην Ελληνική Παραολυµπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) εφαρµόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις των καταστατικών των οικείων αθλητικών οµοσπονδιών. 

5. Με την επιφύλαξη του παρόντος, το καταστατικό κάθε αθλητικής οµοσπονδίας ρυθµίζει τα επιµέρους θέµατα που αφορούν στα όργανα της οµοσπονδίας, τη διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων των οργάνων της, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την εν γένει λειτουργία και οργάνωση της οµοσπονδίας. Διατάξεις καταστατικών αθλητικών οµοσπονδιών, που ορίζουν προνοµιακό καθεστώς ως προς τα δικαιώµατα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για ιδρύτριες ενώσεις ή για επαγγελµατικούς συνδέσµους ανωνύµων εταιρειών ή για φυσικά πρόσωπα που συνδέονται µε οποιονδήποτε τρόπο µε τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα, είναι άκυρες και ανίσχυρες. 

6. Για τη σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), συµπεριλαµβανοµένης της διεξαγωγής αρχαιρεσιών, εφαρµόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του καταστατικού της, ακόµη κι αν παρεκκλίνουν του παρόντος, πλην του χρόνου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, ως προς τον οποίον ο νόµος κατισχύει κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθµισης.»

Σχόλια

BLOGGER
Όνομα

Αθλητές,108,Αποτελέσματα Αγώνων,79,Απόψεις,65,Διεθνές Πρωτάθλημα,402,Ελλάδα,692,Ελληνικό Πρωτάθλημα,147,Επιχορηγήσεις,16,Ιατρική στήλη - Διατροφή,84,Καλαντάρι,7,Κανονισμοί και Νομοθεσία,164,Νέα,101,Νέα στον Κόσμο,262,Νext Εvents,3,Παρεμβάσεις,117,Προπονητές,23,Σεμινάρια Ταεκβοντό,78,Σωματεία,23,info,5,Olympic Games,10,Para-taekwondo,32,podcast,8,tkd itf - news,71,Video,74,
ltr
item
taekwondo greece group: Οι Εκλογές σε Σωματεία Ενώσεις και Ομοσπονδίες - Νέος Νόμος(Σεπ.2020).
Οι Εκλογές σε Σωματεία Ενώσεις και Ομοσπονδίες - Νέος Νόμος(Σεπ.2020).
https://1.bp.blogspot.com/-Z1fj5wiMYMI/WF9_6PSdntI/AAAAAAAALvE/bBwXWkdojN01GrHIrqC4t89w7MxZTAy3gCPcBGAYYCw/w640-h260/%25CE%25A7%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25AF%25CF%2582%2B%25CF%2584%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25BB%25CE%25BF.png
https://1.bp.blogspot.com/-Z1fj5wiMYMI/WF9_6PSdntI/AAAAAAAALvE/bBwXWkdojN01GrHIrqC4t89w7MxZTAy3gCPcBGAYYCw/s72-w640-c-h260/%25CE%25A7%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25AF%25CF%2582%2B%25CF%2584%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25BB%25CE%25BF.png
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2020/09/2020.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2020/09/2020.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Επιλογές για σένα LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content