Η «Δι@ύγεια» και στην ΕΛ.Ο.Τ.

  Επιμέλεια παρουσίασης: taekwondo greece group 1.-   Ν.  3861/2010 ( άρθρο 2, παρ.2),    ως φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα νο...


 Επιμέλεια παρουσίασης: taekwondo greece group


1.-   Ν. 3861/2010 (άρθρο 2, παρ.2),  ως φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα νοούνται: τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.

2.- Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης (2014),  τομέας Αθλητισμού (Γ. Γ. Α) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου :  «Οι Αθλητικές Ομοσπονδίες στις οποίες έχει χορηγηθεί ειδική αθλητική αναγνώριση από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, χωρίς αυτή να έχει ανακληθεί, είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Γεν. Γρ. Αθλητισμού, δηλαδή υπό την ως άνω κρατική εποπτεία και έλεγχο.»

*Συμπέρασμα: η ΕΛ.Ο.Τ ως φορέας μέσω της Γ.Γ.Α. και άσχετα με το ποσοστό κρατικής τακτικής επιχορήγησης, ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και έχει την υποχρέωση ανάρτησης πράξεων στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 -  «Διαύγεια».

Παρακάτω δημοσιεύονται αποσπάσματα του Νόμου για το ποιες αποφάσεις αναρτώνται στο διαδίκτυο και ποιες οι συνέπειες της μη δημοσίευσης.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3861 / 13 Ιουλίου 2010

Άρθρο 1 - Αντικείμενο του νόμου

Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η εισαγωγή της υποχρέωσης ανάρτησης των νόμων, των προεδρικών διαταγμάτων, και των πράξεων που εκδίδουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 πρόσωπα και όργανα στο Διαδίκτυο και η δημιουργία των προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη διασφάλιση ευρύτατης δημοσιότητας αυτών.


Άρθρο 4 - Ισχύς των πράξεων

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευσή τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις που κατά τον παρόντα νόμο αναρτώνται στο Διαδίκτυο, δεν εκτελούνται εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.

Με την ψήφιση του Ν. 4210/2013 (άρθρο 23) οι αναρτημένες πράξεις ενισχύονται θεσμικά με τους εξής τρόπους:

Κάθε πράξη, εκτός από όσες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αποκτά ισχύ μόνο μέσω της ανάρτησής της στο Διαύγεια. Mε την ολοκλήρωση της ανάρτησης κάθε πράξη υπογράφεται ψηφιακά από το σύστημα Δι@ύγεια και αποκτά έναν μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ). Ο ΑΔΑ είναι η ταυτότητα κάθε αναρτημένης πράξης, την πιστοποιεί και την ακολουθεί εφεξής.

Το αναρτημένο έγγραφο, εκτός όσων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, υπερισχύει έναντι όλων των λοιπών εκδόσεων της πράξης

Ο πολίτης μπορεί να επικαλείται τα αναρτημένα έγγραφα στις συναλλαγές του με τις δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς να απαιτείται η επικύρωσή τους. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ της πράξης για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους από τους δημόσιους φορείς

Οι δημόσιες υπηρεσίες διεκπεραιώνουν υποθέσεις χωρίς να διακινούν τα αναρτημένα έγγραφα. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ των πράξεων για την επικοινωνία μεταξύ φορέων.

Άρθρο 10 - Έναρξη ισχύος

β) Σε ότι αφορά πράξεις των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των οργάνων διοίκησης των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από την 1η Νοεμβρίου 2010.

- Παρακάτω αναφέρονται πιο αναλυτικά πράξεις που πρέπει να δημοσιεύονται και αφορούν τα πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα :

 Στο διαδίκτυο αναρτώνται:

1) νόμοι που εκδίδονται και δημοσιεύονται κατά το Σύνταγμα,

2) πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος,

3) τα προεδρικά διατάγματα κανονιστικού χαρακτήρα,

4) λοιπές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα ( με εξαίρεση τις κανονιστικές πράξεις που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, σύνθεση, διάταξη, εφοδιασμό και εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, καθώς και κάθε άλλη πράξη, η δημοσιοποίηση της οποίας προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας),

5) ερμηνευτικές εγκύκλιοι και εγκύκλιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας,

6) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί και οι επί μέρους δαπάνες Υπουργείων, κεντρικών και περιφερειακών δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,

8) πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,

9) πράξεις συγκρότησης αμειβομένων ή μη επιτροπών,ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας, ανεξαρτήτως αν τα μέλη τους αμείβονται ή όχι,

10) πράξεις καθορισμού των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, μελών επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας,

14) περιλήψεις πράξεων διορισμού, μετάταξης, διαθεσιμότητας, αποδοχής παραίτησης, λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή υποβιβασμού υπαλλήλων, μόνιμων και μετακλητών, και διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και αντιστοίχων πράξεων που αφορούν δημόσιους λειτουργούς, των οποίων η δημοσίευση απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία, και περιλήψεις πράξεων διορισμού και συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή συμβάσεων έργου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,

18) πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

                                                                                                                                                           


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ,   Ιούνιος 2014

ΠΡΟΛΟΓΟΣ:  «Επισημαίνεται η ιδιαίτερη πρακτική σημασία του Μητρώου, διότι συχνά ο νομοθέτης, για την επέλευση διαφόρων έννομων συνεπειών, παραπέμπει στην έννοια του δημόσιου τομέα όπως ισχύει, οπότε η παρούσα καταγραφή δίνει άμεσα στους ενδιαφερόμενους την αξιόπιστη απάντηση που αναζητούν στο ερώτημα αν ο φορέας που τους ενδιαφέρει εμπίπτει ή όχι, κάθε φορά, στον δημόσιο τομέα»

ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)

I. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


(Σημείωση : σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ.1, 28 παρ. 1&2, και 136 παρ.1 του Ν. 2725/1999 ως ισχύουν, η εποπτεία και ο έλεγχος ασκούνται προκειμένου περί σωματείων από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ήδη από την οικεία Περιφέρεια του ν.3852/2010 και προκειμένου περί ενώσεων ή ομοσπονδιών από τη Γεν. Γρ. Αθλητισμού. Οι Αθλητικές Ομοσπονδίες στις οποίες έχει χορηγηθεί ειδική αθλητική αναγνώριση από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, χωρίς αυτή να έχει ανακληθεί, είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Γεν. Γρ. Αθλητισμού, δηλαδή υπό την ως άνω κρατική εποπτεία και έλεγχο.)


                                                                                              


*Τα συμπεράσματα δεν είναι Νομολογίες ή Γνωμοδοτήσεις δημοσίων Υπηρεσιών, αποτελούν μια ιδιωτική νομική προσέγγιση των συντακτών του Blog.

Σχόλια

BLOGGER: 1
  1. ΚΑΙ Ω ΕΚ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ Η ΕΛΟΤ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΑΝΑΡΤΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
Σχόλια που περιέχουν προσβολή της προσωπικότητας, δυσφήμηση ή εξύβριση δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Όνομα

Αθλητές,109,Αποτελέσματα Αγώνων,80,Απόψεις,66,Διεθνές Πρωτάθλημα,404,Ελλάδα,692,Ελληνικό Πρωτάθλημα,148,Επιχορηγήσεις,16,Ιατρική στήλη - Διατροφή,84,Καλαντάρι,7,Κανονισμοί και Νομοθεσία,166,Νέα,111,Νέα στον Κόσμο,262,Νext Εvents,3,Παρεμβάσεις,117,Προπονητές,23,Σεμινάρια Ταεκβοντό,78,Σωματεία,25,info,5,Olympic Games,10,Para-taekwondo,32,podcast,8,tkd itf - news,71,Video,74,
ltr
item
taekwondo greece group: Η «Δι@ύγεια» και στην ΕΛ.Ο.Τ.
Η «Δι@ύγεια» και στην ΕΛ.Ο.Τ.
http://4.bp.blogspot.com/-n9jmx-e8d2s/Tx2PFQJeEYI/AAAAAAAABJY/-fzWitxw2_U/s1600/diavgeia_s.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-n9jmx-e8d2s/Tx2PFQJeEYI/AAAAAAAABJY/-fzWitxw2_U/s72-c/diavgeia_s.jpg
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2015/05/blog-post_7.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2015/05/blog-post_7.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Επιλογές για σένα LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content