Η διαδικασία εκλογών σε Συλλόγους, Ενώσεις και Ομοσπονδία.

Προσοχή:    Από τον Σεπτ. 2020 ψηφίστηκε και ισχύει νέος Νόμος ( δείτε εδώ)                                                         Αν...

Προσοχή:  Από τον Σεπτ. 2020 ψηφίστηκε και ισχύει νέος Νόμος ( δείτε εδώ)

                                                       

Αναστέλλεται η ισχύς των κάτωθι διατάξεων έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020


Νόμος 4603 από 14/3/2019 

Το tkdgr σας παρουσιάζει την διαδικασία εκλογών που προβλέπει ο νέος Νόμος 4603 από 14/3/2019 σε Σωματεία, Ενώσεις και Ομοσπονδία.

 Το σύστημα εκλογών για όλους, Σωματεία, Ενώσεις και Ομοσπονδία.

α) ενιαίο ψηφοδέλτιο
Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα (Σωματείων, Ενώσεων και Ομοσπονδιών), καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων του σωματείου σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες, διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των θέσεων εκλογής. Αν προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και πάνω, άλλως στην αμέσως κατώτερη. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο.

β)ξεχωριστό ψηφοδέλτιο - απλή αναλογική
Σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, οι υποψήφιοι δικαιούνται, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν υποψηφιότητα με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, εφόσον: α) συγκεντρώνουν αριθμό υποψηφίων ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) των θέσεων εκλογής και β) ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου αυτών. Στην περίπτωση ξεχωριστών ψηφοδελτίων η εκλογή γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής και οι θέσεις εκλογής κατανέμονται μεταξύ των ψηφοδελτίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των θέσεων εκλογής. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, και σε περίπτωση κλάσματος ο πλησιέστερος προς το κλάσμα ακέραιος αριθμός, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Αν το κλάσμα ισούται με το μισό της μονάδας, ως εκλογικό μέτρο θεωρείται ο μεγαλύτερος ακέραιος αριθμός. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες θέσεις στα όργανα του σωματείου ή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρά το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
Αν ο συνδυασμός διαθέτει λιγότερους υποψηφίους από τις θέσεις στα όργανα που δικαιούται να καταλάβει ή και τους αντιπροσώπους που δικαιούται να εκλέξει, καταλαμβάνει τόσες μόνο θέσεις όσοι είναι οι υποψήφιοί του. Οι θέσεις που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτονται από την πρώτη ως άνω κατανομή, κατανέμονται στους συνδυασμούς που κατέλαβαν μία (1) τουλάχιστον θέση στα όργανα του σωματείου ή εξέλεξαν έναν τουλάχιστον αντιπρόσωπο κατά την πρώτη κατανομή και έχουν τα μεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοδυναμίας, γίνεται κλήρωση.

γ)εκλογή προέδρου
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων μελών κατά την πρώτη συνεδρίασή τους με σκοπό τη συγκρότησή τους σε σώμα.

    Σωματεία    

1. Στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του αθλητικού σωματείου έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να ψηφίζουν αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της δι’ αντιπροσώπου συμμετοχής τους, όλα τα μέλη του σωματείου, εφόσον έχει συμπληρωθεί ένα (1) πλήρες έτος από την ημερομηνία εγγραφής τους. Το καταστατικό του σωματείου μπορεί να θεσπίζει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος ψήφου, ιδίως να προβλέπει ότι τα μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο στερούνται του δικαιώματος ψήφου.
2. Το Δ.Σ. του σωματείου, κατά τη σύγκληση της Γ.Σ., καταρτίζει και δημοσιεύει πίνακα των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του πίνακα, ενώπιον του Δ.Σ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Εκπρόθεσμες αντιρρήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Το Δ.Σ. αποφασίζει τελεσίδικα επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα το αργότερο μέχρι την παραμονή της ημερομηνίας διεξαγωγής της Γ.Σ. και, σε περίπτωση θετικής απόφασης, τροποποιεί τον πίνακα ανάλογα. Ο τροποποιημένος πίνακας των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. δημοσιεύεται το αργότερο την παραμονή της ημερομηνίας διεξαγωγής της.
3. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα του αθλητικού σωματείου, καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων του σωματείου σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, ύστερα από αίτηση του σωματείου, δικηγόρος από τον Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο. Τα υπόλοιπα μέλη της εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται από το σώμα της Γ.Σ.
4. Δικαίωμα να εκλεγούν στα όργανα του αθλητικού σωματείου ή αντιπρόσωποι αυτού στις υπερκείμενες αθλητικές οργανώσεις, ενώσεις και ομοσπονδίες, έχουν μόνο τα μέλη του σωματείου που ασκούν δικαίωμα ψήφου κατά την παράγραφο 1. Το καταστατικό των οικείων οργανώσεων μπορεί να προβλέπει αυστηρότερες προϋποθέσεις.

    Ενώσεις   

1. Στη Γ.Σ. της αθλητικής ένωσης συμμετέχουν, με δικαίωμα μίας ψήφου έκαστο, τα αθλητικά σωματεία – μέλη της, τα οποία έχουν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση και στα δύο προ της Γ.Σ. ημερολογιακά έτη συμμετείχαν σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις του οικείου κλάδου άθλησης:(α) αν πρόκειται για ατομικό άθλημα με δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές ή (β) αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα με τόσους τουλάχιστον αθλητές όσους απαιτεί ο Κανονισμός του οικείου αθλήματος για τη συμπλήρωση της ομάδας και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές. Η απαιτούμενη αγωνιστική δραστηριότητα του πρώτου εδαφίου αποδεικνύεται αποκλειστικά από επίσημα φύλλα αγώνων. Για τους σκοπούς της παρούσας, επίσημη θεωρείται κάθε αθλητική διοργάνωση που διεξάγεται από την οικεία εθνική, αθλητική ομοσπονδία. Το καταστατικό της ένωσης μπορεί να θεσπίζει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος ψήφου, ιδίως να απαιτεί την κτήση της ιδιότητας του μέλους της ένωσης για ελάχιστο χρονικό διάστημα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ.
2. Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη Γ.Σ. της ένωσης με έναν (1) αντιπρόσωπο, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τη Γ.Σ. του σωματείου. Ο αντιπρόσωπος κάθε σωματείου παρίσταται και ψηφίζει αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της παροχής πληρεξουσιότητας σε οποιονδήποτε τρίτο.
3. Το Δ.Σ. της ένωσης, κατά τη σύγκληση της Γ.Σ., καταρτίζει και δημοσιεύει πίνακα των αθλητικών σωματείων - μελών της που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. Κάθε αθλητικό σωματείο - μέλος της ένωσης έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του πίνακα, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 5.
4. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα της αθλητικής ένωσης, καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων αυτής στην υπερκείμενη αθλητική ομοσπονδία διεξάγονται, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 5, από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος.. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, ύστερα από αίτηση της ένωσης, δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο, από τον Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Τα υπόλοιπα μέλη της εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται από το σώμα της Γ.Σ.
5. Δικαίωμα να εκλεγούν στα όργανα της ένωσης ή αντιπρόσωποι αυτής στην υπερκείμενη ομοσπονδία έχουν μόνο τα μέλη των αθλητικών σωματείων – μελών της ένωσης της παραγράφου 1, τα οποία έχουν αποκτήσει δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5. Η εκλογιμότητα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με σχετική βεβαίωση του Δ.Σ. του οικείου αθλητικού σωματείου, η οποία κατατίθεται, επί ποινή ακυρότητας της σχετικής υποψηφιότητας, στον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.

    Ομοσπονδία   

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, στη Γ.Σ. της αθλητικής ομοσπονδίας συμμετέχουν, με δικαίωμα μίας ψήφου έκαστο, τα αθλητικά σωματεία - μέλη της, τα οποία έχουν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση και τα δύο προ της Γ.Σ. ημερολογιακά έτη συμμετείχαν σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις: (α) με δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα ή (β) αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, με όσους αθλητές απαιτεί ο Κανονισμός του οικείου αθλήματος για τη συμπλήρωση ομάδας και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές. Η απαιτούμενη αγωνιστική δραστηριότητα του πρώτου εδαφίου αποδεικνύεται αποκλειστικά από επίσημα φύλλα αγώνων. Για τους σκοπούς της παρούσας, επίσημη θεωρείται κάθε αθλητική διοργάνωση που διεξάγεται από την οικεία εθνική, αθλητική ομοσπονδία. Το καταστατικό της ομοσπονδίας μπορεί να θεσπίζει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος ψήφου, ιδίως να απαιτεί την κτήση της ιδιότητας του μέλους της Ομοσπονδίας για ελάχιστο χρονικό διάστημα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ.
2. Κάθε αθλητικό σωματείο - μέλος της ομοσπονδίας εκπροσωπείται στη Γ.Σ. με έναν (1) αντιπρόσωπο, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τη Γ.Σ. του σωματείο.
3. Το καταστατικό των αθλητικών ομοσπονδιών στις οποίες συμμετέχουν αθλητικές ενώσεις που έχουν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση μπορεί να ορίζει ότι στη Γ.Σ. συμμετέχουν, με δικαίωμα μίας (1) ψήφου έκαστος, αντιπρόσωποι των αθλητικών αυτών ενώσεων, οι οποίοι εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 14 και όχι αντιπρόσωποι των αθλητικών σωματείων – μελών των ενώσεων.
Ο αριθμός των αντιπροσώπων κάθε αθλητικής ένωσης είναι ανάλογος με τον αριθμό των αθλητικών σωματείων – μελών της ένωσης, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Η ποσοστιαία αναλογία ορίζεται σε έναν (1) αντιπρόσωπο για κάθε δέκα (10) σωματεία μέλη της ένωσης που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Αν, κατά τον προαναφερόμενο υπολογισμό, απομένουν περισσότερα από πέντε (5) σωματεία, εκλέγεται άλλος ένας (1) αντιπρόσωπος.
4. Οι αντιπρόσωποι των αθλητικών σωματείων και ενώσεων – μελών της ομοσπονδίας παρίστανται και ψηφίζουν αυτοπροσώπως στη Γ.Σ., απαγορευμένης της παροχής πληρεξουσιότητας σε οποιονδήποτε τρίτο.
5. Το Δ.Σ. της ομοσπονδίας, κατά τη σύγκληση της Γ.Σ., καταρτίζει και δημοσιεύει πίνακα των αθλητικών σωματείων ή και ενώσεων - μελών της που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. Κάθε αθλητικό σωματείο ή και ένωση - μέλος της ομοσπονδίας έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του πίνακα, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 5.
6. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα της αθλητικής ομοσπονδίας διεξάγονται, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 5, από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος διορισμένος στον Άρειο Πάγο, ο οποίος υποδεικνύεται από το Δικηγορικό Σύλλογο στην Περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Τα υπόλοιπα μέλη της εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται από το σώμα της Γ.Σ.
7. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να εκλεγεί σε οποιαδήποτε εκτελεστική θέση Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας περισσότερο από δύο (2) διαδοχικές, ή τέσσερις (4) συνολικά φορές, πλήρους ή μερικής θητείας.
Για την εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999, που προστίθεται με την παράγραφο 3, δε λαμβάνονται υπόψη θητείες που ξεκίνησαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.

Σχόλια

BLOGGER
Όνομα

Αθλητές,109,Αποτελέσματα Αγώνων,80,Απόψεις,65,Διεθνές Πρωτάθλημα,404,Ελλάδα,692,Ελληνικό Πρωτάθλημα,148,Επιχορηγήσεις,16,Ιατρική στήλη - Διατροφή,84,Καλαντάρι,7,Κανονισμοί και Νομοθεσία,165,Νέα,109,Νέα στον Κόσμο,262,Νext Εvents,3,Παρεμβάσεις,117,Προπονητές,23,Σεμινάρια Ταεκβοντό,78,Σωματεία,25,info,5,Olympic Games,10,Para-taekwondo,32,podcast,8,tkd itf - news,71,Video,74,
ltr
item
taekwondo greece group: Η διαδικασία εκλογών σε Συλλόγους, Ενώσεις και Ομοσπονδία.
Η διαδικασία εκλογών σε Συλλόγους, Ενώσεις και Ομοσπονδία.
https://1.bp.blogspot.com/-qvnauZjH2Zo/WF9_ULM8pqI/AAAAAAAALu8/yoQdiAN7uJYbe9VvE6tFY2hRhnIQ79pEQCPcBGAYYCw/s640/%25CE%25A7%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25AF%25CF%2582%2B%25CF%2584%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25BB%25CE%25BF.png
https://1.bp.blogspot.com/-qvnauZjH2Zo/WF9_ULM8pqI/AAAAAAAALu8/yoQdiAN7uJYbe9VvE6tFY2hRhnIQ79pEQCPcBGAYYCw/s72-c/%25CE%25A7%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25AF%25CF%2582%2B%25CF%2584%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25BB%25CE%25BF.png
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2019/03/blog-post_18.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2019/03/blog-post_18.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Επιλογές για σένα LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content