Η «καλή θέληση», η τιμολόγηση και το αγαπημένο μας άθλημα.

Μια διαφορετική ματιά από το greece group στην οδηγία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.   ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΟΥΣ «GMS» [κάρτες GAL/GO...


Μια διαφορετική ματιά από το greece group στην οδηγία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΟΥΣ «GMS» [κάρτες GAL/GOL/GL]

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε πέντε σημαντικές διαπιστώσεις που κάναμε διαβάζοντας την οδηγία της WTF :

Διαπίστωση 1: η καλή θέληση και η υποχρέωση έκδοσης κάρτας

Η οδηγία της WTF ξεκινάει διευκρινίζοντας ποια είναι η Αποστολή  του συστήματος GMS : άρθρο 1. 1: «Το WTF Παγκόσμιο Σύστημα Μέλους " GMS " θα προσπαθήσει να ενοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα των επαγγελματιών και υποστηρικτών του τάε κβον ντο με έμφαση στις αξίες της ένταξης, το προσανατολισμό στην αριστεία, τη παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη και την καλή θέληση.»

Η πρώτη διαπίστωση που κάνει κανείς είναι ότι  αναφέρεται σε κάποιες αρχές και αξίες που  μοιάζουν πολύ με αυτές του εθελοντισμού*, αναφέρεται για παράδειγμα στις αξίες της ένταξης, του προσανατολισμού στην αριστεία, στην παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη και την καλή θέληση.

Ως προς την υποχρέωση έκδοσης κάρτας, στο άρθρο 6.2  διαβάζουμε: «Όλα τα μέλη της ΜΝΑ (Εθνική Ομοσπονδίαπρέπει να έχουν μια ενεργή άδεια GMS. Κάθε ΜΝΑ έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιλέξουν, να επιτρέψει μη μέλη της ΜΝΑ να λαμβάνουν άδεια GMS.» 

Ποια είναι τα μέλη των ΜΝΑ s.

Εδώ η παρατήρηση (νομικού χαρακτήρα) είναι ότι τα μέλη των Εθνικών Ομοσπονδιών είναι νομικά πρόσωπα (δηλαδή τα σωματεία) και σε καμία περίπτωση δεν είναι τα φυσικά πρόσωπα. Προσπερνώντας όμως αυτή την παρατήρηση, θεωρούμε ως δεδομένο ότι οι κάρτες αφορούν την καταγραφή των φυσικών προσώπων των Σωματείων μελών των Εθνικών Ομοσπονδιών, π.χ. αθλητές, προπονητές κλπ. 

Πιστεύουμε επίσης ότι η φράση του άρθρου 6.2 ότι όλα τα μέλη της ΜΝΑ πρέπει να έχουν μια ενεργή άδεια GMS, δεν δημιουργεί κατ' ανάγκη την υποχρέωση έκδοσης κάρτας σε όλους τους αθλητές, ασκούμενους,  προπονητές, φροντιστές, γιατρούς και λοιπά μέλη των Συλλόγων. Εάν για παράδειγμα κάποιος δεν εκδώσει κάρτα ποια είναι η διαδικασία αναγκαστικής έκδοσης; Θα χάσει για παράδειγμα την ιδιότητα του Αθλητή; ή δεν θα μπορεί  να ασκήσει το επάγγελμα κάποιος προπονητής; ή δεν θα μπορεί κάποιο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει ως μέλος στο Σωματείο; Δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη και δεν υπάρχει κάποια διοικητική ποινή. Προφανώς γι' αυτό τον λόγο στην συνέχεια, στο άρθρο 8.1 της οδηγίας, διατυπώνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση η κάρτα GAL για την συμμετοχή αθλητών στα αναγνωρισμένα πρωταθλήματα της WTF.  

- άρθρο 8.1 (Α) :  «Οι Οργανωτικές Επιτροπές της WTF να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι συμμετέχοντες είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας GMS από την έναρξη όλων των WTF αναγνωρισμένων εκδηλώσεων»

Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι από την ανάγνωση της οδηγίας δεν προκύπτει ανάλογη υποχρέωση ή διαδικασία οργανωτικής επιτροπής, για τους συμμετέχοντες σε πρωταθλήματα των Εθνικών Ομοσπονδιών (ΜΝΑ) .
Διαπίστωση 2 : η τιμολόγηση!

Διαβάζουμε στο άρθρο 7.1:  «Οι τιμές License GMS υπολογίζονται με βάση το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν («ΑΕΠ») για κάθε χώρα»  και στο άρθρο 7.2 « Μια ΜΝΑ (Εθνική Ομοσπονδία) επιτρέπεται να χρεώνει μια πρόσθετη αμοιβή, ένα επιπλέον «Τέλος» στις τιμές που χρεώνονται από την WTF, με την σημείωση όπως το «Τέλος» που χρεώνεται να είναι ένα εύλογο ποσό για το μεσαίο εισόδημα της χώρας και να εφαρμόζεται δίκαια για όλα τα μέλη της ΜΝΑ 

Η ΕΛΟΤ πρέπει να  ενημερώσει τα Σωματεία μέλη της  ποια είναι τη Τιμολόγηση της  WTF για τις κάρτες στην Ελλάδα και πόσο είναι (εάν υπάρχει) η πρόσθετη δική της αμοιβή.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε  το ΑΕΠ  του έτους 2011 (σε δισ δολάρια) της Γερμανίας η οποία κατέχει την 4η θέση στον κόσμο και της Ελλάδος η οποία κατέχει την 32η θέση. Αφού η WTF τιμολογεί τις κάρτες  σύμφωνα με το ΑΕΠ της κάθε χώρας, τότε λογικά η κάρτα στην Ελλάδα με 10 φορές μικρότερο ΑΕΠ, θα πρέπει να έχει μικρότερη τιμή από αυτή στην Γερμανία.

Το ΑΕΠ  του έτους 2011 (σε δισ δολάρια)

32 Ελλάδα 305,415


4 Γερμανία 3.286,46
Πηγή: wikipedia.org

Στα 30 ευρώ τον χρόνο ανά Αθλητή, τιμολόγησε η ΕΛΟΤ την  έκδοση κάρτας GAL στην Ελλάδα.

Πόσο άραγε να τιμολογείτε η κάρτα GAL στην Γερμανία;

Διαπίστωση 3: Η Νομική διάσταση της διαδικασίας.

Η Η WTF είναι μια οργάνωση μη κερδοσκοπική εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία της Κορέας , έτσι οι νέες ρυθμίσεις στο καταστατικό της και οι διάφορες οδηγίες της δεν είναι δυνατόν να έχουν άμεση έννομη ισχύ εντός της επικράτειας της Ελληνικής Δημοκρατίας. Για να γίνει αυτό θα πρέπει κάθε φορά που τροποποιείτε το καταστατικό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, να τροποποιείτε και το καταστατικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας.

Αυτό άλλωστε αναφέρεται πολύ ξεκάθαρα στην οδηγία GMS WTF στο άρθρο 4.1 : «Οι Εθνικές Ομοσπονδίες προωθούν όσα απαιτούνται για την εφαρμογή των αναφερομένων στο Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 16.1 του καταστατικού της WTF»

και το άρθρο 16.1 του καταστατικού της WTF:

Άρθρο 16.1

 «Όλα τα μέλη MNAs οφείλουν την αυστηρή συμμόρφωση τους στα αντίστοιχα καταστατικά τους έγγραφα με τις αρχές του παρόντος καταστατικού, έτσι ώστε να μην παραβιάζονται διατάξεις του παρόντος.»

στην ίδια γραμμή και ο Ελληνικός Αθλητικός Νόμος:

Άρθρο 19 παρ 2. « Η ομοσπονδία εκπροσωπεί το άθλημα διεθνώς, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της οικείας διεθνούς αθλητικής ομοσπονδίας και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.).»

Άρθρο 27 Κανονισμοί  «Με γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς, που ψηφίζει η γενική συνέλευση των μελών κάθε αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος ή του οικείου κλάδου άθλησης, τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη διεξαγωγή του αθλήματος ή των αθλημάτων που υπάγονται σε αυτή, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Για την κατάρτιση των παραπάνω κανονισμών λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς κανονισμοί. Η τήρηση των κανόνων αυτών είναι υποχρεωτική για τα αθλητικά σωματεία και τις αθλητικές ενώσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικείας ομοσπονδίας. Οι κανονισμοί και οι τροποποιήσεις τους υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό ή άλλο από αυτόν εξουσιοδοτημένο όργανο.»

Διαπίστωση 4 συμμετοχή αθλητών στα Ελληνικά πρωταθλήματα

Σύμφωνα με την Ελληνική Αθλητική Νομοθεσία για την συμμετοχή αθλητών στα Ελληνικά πρωταθλήματα απαιτείτε μόνο το δελτίο Αθλητή που εκδίδει η οικεία Ομοσπονδία.

Άρθρο 33 Δικαιώματα Υποχρεώσεις αθλητών (για συμμετοχή σε αγώνες)

8. «Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή σε αγώνες που δεν έχουν εγκριθεί από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.»


9. «Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες Η πιστοποίηση αυτή γίνεται σε δελτίο υγείας που εκδίδει η οικεία αθλητική ομοσπονδία και το οποίο θεωρείται »

Για την εφαρμογή της διαδικασίας έκδοσης καρτών του συστήματος GMS ως προϋπόθεση συμμετοχής Αθλητών και Προπονητών στα Ελληνικά πρωταθλήματα, η ΕΛΟΤ πρέπει να ενσωματώσει την οδηγία GMS στο καταστατικό της και στους δικούς της εσωτερικούς κανονισμούς διεξαγωγής των αγώνων. Στη συνέχεια οι κανονισμοί και οι τροποποιήσεις τους πρέπει να υποβληθούν στην Γ.Γ.Α για έλεγχο νομιμότητας και μετά την έγκρισή τους θα μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή από τους Συλλόγους.

Διαπίστωση 5 : οι υποστηρικτές του Αθλήματος.

Οι «υποστηρικτές» του Αθλήματος, οι «υποστηρικτές» των Αθλητών και οι «υποστηρικτές» των Σωματείων είναι στην πλειονότητά τους τα ίδια πρόσωπα, γονείς αθλητών μέλη των Σωματείων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα πρόσωπα αυτά θα πληρώσουν για τις κάρτες των αθλητών, τις κάρτες των προπονητών και μια κάρτα για τους ίδιους ως μέλη.

Τελικά πόσο «καλή θέληση» μπορεί να διαθέτει κάποιος για το αγαπημένο μας άθλημα;
                                                                               

 Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση και οι διαπιστώσεις δεν αποτελούν γνωμοδοτήσεις Αρχών ή Δημοσίων Υπηρεσιών, είναι μια ιδιωτική προσέγγιση των συντακτών. Η διαχείριση παρακαλεί όσοι έχουν άλλη άποψη ή θίγονται κατά οιονδήποτε τρόπο να επικοινωνήσουν στο mail: greecegroup@gmail.com
                             
                                                                                                      

*Αξίες του εθελοντισμού

Για την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου του εθελοντισμού θα πρέπει να εξετάσουμε τις βασικές ιδέες και αρχές που τον διέπουν και που ταυτόχρονα απορρέουν από αυτόν.
  • Η αρχή του αλτρουισμού και της ευεργεσίας βασίζεται στην ηθική επιταγή της συμπόνιας και της φροντίδας προς τους άλλους ανθρώπους.
  • Η ιδέα της αλληλεγγύης εκφράζει την αίσθηση της ταύτισης με μια ομάδα ή της κοινωνίας των πολιτών και την ευθύνη να συμβάλλουν στην ευημερία της ομάδα και τα άλλα μέλη της.
  • Η αμοιβαιότητα είναι η κατανόηση ότι η βοήθεια προς τους άλλους μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μίας αλυσιδωτής προσφοράς βοήθειας , και
  • Οι αξίες της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης με βάση την πεποίθηση ότι η ανισότητα και η αδικία είναι ηθικά και κοινωνικά απορριπτέες, οπότε και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ή να εξαλειφθούν.
  • Συνιστά μια εξαιρετικά επιμορφωτική λειτουργία που ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει την ενεργό συμμετοχή και τη συνύπαρξη, προσδίδοντας νέο περιεχόμενο στη ζωή 
(Πηγή: Copyright © 2017 Γραφείο Διασύνδεσης - Δ.Α.ΣΤΑ - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.)

Σχόλια

BLOGGER
Όνομα

Αθλητές,108,Αποτελέσματα Αγώνων,79,Απόψεις,65,Διεθνές Πρωτάθλημα,402,Ελλάδα,692,Ελληνικό Πρωτάθλημα,147,Επιχορηγήσεις,16,Ιατρική στήλη - Διατροφή,84,Καλαντάρι,7,Κανονισμοί και Νομοθεσία,164,Νέα,101,Νέα στον Κόσμο,262,Νext Εvents,3,Παρεμβάσεις,117,Προπονητές,23,Σεμινάρια Ταεκβοντό,78,Σωματεία,23,info,5,Olympic Games,10,Para-taekwondo,32,podcast,8,tkd itf - news,71,Video,74,
ltr
item
taekwondo greece group: Η «καλή θέληση», η τιμολόγηση και το αγαπημένο μας άθλημα.
Η «καλή θέληση», η τιμολόγηση και το αγαπημένο μας άθλημα.
https://2.bp.blogspot.com/-h_RmQ4IH9LQ/WPcKeDk_6II/AAAAAAAAMfo/Tp0j0aTMeSMogK76vURjQPgzeHTk891ngCLcB/s640/%25CE%25A7%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25AF%25CF%2582%2B%25CF%2584%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25BB%25CE%25BF.png
https://2.bp.blogspot.com/-h_RmQ4IH9LQ/WPcKeDk_6II/AAAAAAAAMfo/Tp0j0aTMeSMogK76vURjQPgzeHTk891ngCLcB/s72-c/%25CE%25A7%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25AF%25CF%2582%2B%25CF%2584%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25BB%25CE%25BF.png
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2017/04/blog-post_19.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2017/04/blog-post_19.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Επιλογές για σένα LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content