Προπονητές - Σωματεία , Αλλαγές από 24/3/2023

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5025/ 24 Φεβρουαρίου 2023 / Αρ. Φύλλου 42 Άρθρο 4 Κατάργηση του κωλύματος της συστέγασης σωματείου με εμπορική επιχείρηση -...NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5025/ 24 Φεβρουαρίου 2023 / Αρ. Φύλλου 42

Άρθρο 4

Κατάργηση του κωλύματος της συστέγασης σωματείου με εμπορική επιχείρηση -Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 7 και παρ. 3 άρθρου 8 ν. 2725/1999

«5. Απαγορεύεται η συστέγαση αθλητικού σωματείου και εμπορικής επιχείρησης,πλην των επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής, όπως κυλικεία, αναψυκτήρια, που λειτουργούν εντός αθλητικών εγκαταστάσεων. Αθλητικό σωματείο, το οποίο έχει συσταθεί με πρωτοβουλία ιδιωτικού εκπαιδευτικού οργανισμού ή εργασιακού χώρου και φέρει την επωνυμία τους, δύναται να στεγάζεται στην έδρα αυτών.

«3. Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται, 
 • αν διαπιστωθεί ότι το σωματείο συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 7, 
 • ή υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωματείου 
 • ή το σωματείο δεν επιδεικνύει την αθλητική δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της αθλητικής ένωσης ή της ομοσπονδίας της οποίας είναι μέλος ή παραβεί τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 7 
 • ή δεν απασχολεί προπονητή κατά τις διατάξεις του παρόντος ή στις λοιπές προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο περιπτώσεις.»
Άρθρο 7  

Ελάχιστη διάρκεια της υποχρέωσης απασχόλησης προπονητή από αθλητικούς φορείς - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 31 ν. 2725/1999

«5. Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση 
 • πλήρους, 
 • μερικής 
 • ή περιοδικής απασχόλησης, 
 • εξαρτημένης εργασίας 
 • ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.
 Η σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ή να αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet. 

Το ύψος της παρεχόμενης αμοιβής 
 • δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης που έχει υπογραφεί. 
Κάθε αθλητικός φορέας υποχρεούται να απασχολεί προπονητή 
 • για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών εντός της δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου από την 1η Αυγούστου έως και την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους. 
Κατά παρέκκλιση του τρίτου και τέταρτου εδαφίου, αθλητικοί φορείς, που εδρεύουν: α) σε νησιωτικές περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό κατώτερο των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 4804/2021 (Α’ 90), περί του πληθυσμού οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και β) στον Δήμο... (*) απασχολούν προπονητή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών εντός της δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου από την 1η Αυγούστου έως και την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με αμοιβή, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας ανεξάρτητα από το είδος  της σύμβασης που έχει υπογραφεί.»

....*(Δήμο Σαμοθράκης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γ) στη Δημοτική Κοινότητα Ερεικούσσης της Δημοτικής Ενότητας Ερεικούσσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δ) στη Δημοτική Κοινότητα Μαθρακίου της Δημοτικής Ενότητας Μαθρακίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ε) στη Δημοτική Κοινότητα Οθωνών της Δημοτικής Ενότητας Οθωνών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στ) στον Δήμο Παξών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ζ) στον Δήμο Μεγανησίου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η) στον Δήμο Οινουσσών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, θ) στον Δήμο Ηρωικής Νήσου Ψαρών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ι) στον Δήμο Αγαθονησίου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ια) στον Δήμο Αστυπάλαιας της Περιφερειακής Ενότη- τας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιβ) στον Δήμο Λειψών της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιγ) στον Δήμο Λέρου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδ) στον Δήμο Πάτμου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιε) στον Δήμο Νισύρου της Περιφερειακής Ενότητας Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιστ) στον Δήμο Μεγίστης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιζ) στον Δήμο Σύμης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιη) στον Δήμο Τήλου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιθ) στον Δήμο Χάλκης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και κ) στον Δήμο Γαύδου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης,)


Άρθρο 8  (από την 1η.7.2024)

«2. Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή απασχολούνται αναλόγως του επιπέδου τους ως εξής:

α) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Α’ επιπέδου 
 • σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.), 
 • Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), 
 • ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο ή ακαδημία, 
 • καθώς και στην Εθνική Ομάδα ως ομοσπονδιακοί προπονητές σε όλες τις κατηγορίες και αγωνίσματα. 
 • Επίσης μπορούν να απασχολούνται όπου και οι προπονητές Β’ και Γ’ επιπέδου.

β) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Β’ επιπέδου απασχολούνται 
 • σε οποιοδήποτε ερασιτεχνικό σωματείο ή ακαδημία, 
 • καθώς και ως βοηθοί προπονητή στους προπονητές Α’ επιπέδου. 
 • Επίσης, μπορούν να απασχολούνται όπου και οι προπονητές Γ’ επιπέδου.

γ) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Γ’ επιπέδου απασχολούνται: 

    γα) ως βοηθοί προπονητή στις περιπτώσεις που ως πρώτοι προπονητές μπορούν να απασχοληθούν οι προπονητές Β’ επιπέδου, καθώς και 

   γβ) ως πρώτοι προπονητές  
 • i) σε σωματεία ή ακαδημίες στις κατηγορίες που συμμετέχουν σε αναπτυξιακά μη μοριοδοτούμενα πρωταθλήματα όλων των αγωνισμάτων και
 • ii) σε σωματεία ή ακαδημίες, που εδρεύουν σε νησιωτική περιφερειακή ή δημοτική ενότητα του πέμπτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 31, ανεξαρτήτως του πρωταθλήματος ή της αγωνιστικής κατηγορίας, στην οποία συμμετέχουν.»
Σχόλια

BLOGGER
Όνομα

Αθλητές,107,Αποτελέσματα Αγώνων,75,Απόψεις,65,Διεθνές Πρωτάθλημα,399,Ελλάδα,690,Ελληνικό Πρωτάθλημα,142,Επιχορηγήσεις,15,Ιατρική στήλη - Διατροφή,83,Καλαντάρι,7,Κανονισμοί και Νομοθεσία,161,Νέα,88,Νέα στον Κόσμο,261,Νext Εvents,6,Παρεμβάσεις,117,Προπονητές,22,Σεμινάρια Ταεκβοντό,78,Σωματεία,23,info,5,Olympic Games,9,Para-taekwondo,31,podcast,6,tkd itf - news,71,Video,74,
ltr
item
taekwondo greece group: Προπονητές - Σωματεία , Αλλαγές από 24/3/2023
Προπονητές - Σωματεία , Αλλαγές από 24/3/2023
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWtKD-H69WNxARTVizZ2sAVPtIt1NHrdgjAJFhnExbL9zGJOeQZIyitXn-UuPllg_xblkjDJJoKKGO_fxpo2IVVicDZEU1ch5-zgvuivq_ubzOnbj9XyxyV-fzLLknyoRnNfsd-hKdTyWaabGyY6ZXbhk6zCUVkQeMnEjConst4TXKHHG2k5t5L2OliJyg/s320/%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82%20%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWtKD-H69WNxARTVizZ2sAVPtIt1NHrdgjAJFhnExbL9zGJOeQZIyitXn-UuPllg_xblkjDJJoKKGO_fxpo2IVVicDZEU1ch5-zgvuivq_ubzOnbj9XyxyV-fzLLknyoRnNfsd-hKdTyWaabGyY6ZXbhk6zCUVkQeMnEjConst4TXKHHG2k5t5L2OliJyg/s72-c/%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82%20%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF.png
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2023/07/2432023.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2023/07/2432023.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Επιλογές για σένα LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content