Αλλαγές στον αθλητισμό με το νέο Νομοσχέδιο

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τα σημαντικότερα άρθρα που φέρνουν σημαντικές αλλαγές στην διοίκηση σωματείων ενώσεων και ομοσπονδιών. Άρθρ...

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τα σημαντικότερα άρθρα που φέρνουν σημαντικές αλλαγές στην διοίκηση σωματείων ενώσεων και ομοσπονδιών.

Άρθρο 25 Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 2725/1999 / Σωματεία

Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) του αθλητικού σωµατείου αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) µέλη, µε θητεία από ένα (1) έως τρία (3) έτη. Τα µέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, µε µυστική ψηφοφορία, µεταξύ των µελών του σωµατείου που έχουν δικαίωµα ψήφου, σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό. Τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των θέσεων των µελών του Δ.Σ. καταλαµβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα.»

Άρθρο 26 Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2725/1999 

Με το παρόν άρθρο τροποποιείται το άρθρο 5 του ν. 2725/1999, ώστε να ρυθµισθούν νοµοθετικά τα ακόλουθα ζητήµατα σχετικά µε τις γενικές συνελεύσεις και τις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωµατείων: Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. όσοι έχουν την ιδιότητα του µέλους για τουλάχιστον ένα (1) πλήρες έτος πριν από την ηµεροµηνία εγγραφής τους και αποσαφηνίζεται δε ότι ο καταστατικό του σωµατείου µπορεί να θεσπίζει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος ψήφου, ιδίως να προβλέπει ότι τα µέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το σωµατείο στερούνται του δικαιώµατος ψήφου.Σκοπός της ρύθµισης αυτής είναι να αποφεύγεται η εγγραφή µελών προ της Γ.Σ., µε µοναδικό σκοπό την εξασφάλιση πλειοψηφίας. Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι το Δ.Σ. του σωµατείου, κατά τη σύγκληση της Γ.Σ., καταρτίζει και δηµοσιεύει πίνακα των µελών που έχουν δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γ.Σ.. Κάθε µέλος του σωµατείου έχει δικαίωµα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του πίνακα, ενώπιον του Δ.Σ., µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ηµερών από τη δηµοσίευσή του. Εκπρόθεσµες αντιρρήσεις δε λαµβάνονται υπόψη. Το Δ.Σ. αποφασίζει τελεσίδικα επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα το αργότερο µέχρι την παραµονή της ηµεροµηνίας διεξαγωγής της Γ.Σ. και, σε περίπτωση θετικής απόφασης, τροποποιεί τον πίνακα ανάλογα. Με τη ρύθµιση αυτή εξασφαλίζεται αποτελεσµατικός έλεγχος στις διοικήσεις των σωµατείων και συγκεκριµένα ως προς τα πρόσωπα που επιτρέπουν να παραστούν και να ψηφίσουν στις Γ.Σ.. Με την παράγραφο 3 τίθεται ο κανόνας της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών από τριµελή εφορευτική επιτροπή, στην οποία προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος – δικηγόρος. Η ρύθµιση αυτή αφορά τόσο τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των µελών των οργάνων του σωµατείο όσο και την εκλογή αντιπροσώπων του σωµατείου στις υπερκείµενες αθλητικές ενώσεις και οµοσπονδίες. Με την παράγραφο4 ορίζεται ότι δικαίωµα εκλογής στα όργανα του αθλητικού σωµατείου ή αντιπρόσωποι αυτού στις υπερκείµενες αθλητικές ενώσεις και οµοσπονδίες έχουν µόνο τα µέλη του σωµατείου που ασκούν δικαίωµα ψήφου κατά την παράγραφο 1. Με την παράγραφο 5 ορίζεται ότι οι αρχαιρεσίες διεξάγονται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο και η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίµησης που έλαβαν οι υποψήφιοι, µε ανώτατο όριο σταυροδοσίας το 1/3 του συνόλου των θέσεων εκλογής. Με την παράγραφο 6 παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν υποψηφιότητα µε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, εφόσον α) συγκεντρώνουν αριθµό υποψηφίων ίσο τουλάχιστο µε το ένα τρίτο (1/3) των θέσεων εκλογής και β) ο αριθµός των υποψηφίων από κάθε φύλλο είναι ίσος τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου αυτών. Στην περίπτωση αυτή, η εκλογή γίνεται µε το σύστηµα της απλής αναλογικής. Με την παράγραφο 7 ορίζεται ότι στις αρχαιρεσίες για τα όργανα του σωµατείου που διεξάγονται κατά το σύστηµα των συνδυασµών, ο Πρόεδρος εκλέγεται, µε απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων µελών κατά την πρώτη συνεδρίασή τους µε σκοπό τη συγκρότησή τους σε σώµα. 

Άρθρο 27 Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2725/1999 / Ενώσεις

Με το παρόν άρθρο τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2725/1999 και θεσπίζεται ποσόστωση φύλου κατά 1/3 και στις διοικήσεις των αθλητικών ενώσεων. 

Άρθρο 28 Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2725/1999

Με το παρόν τροποποιείται το άρθρο 14 του ν. 2725/ 1999 σχετικά µε τις γενικές συνελεύσεις και τις αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων. Ειδικότερα: Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι δικαίωµα συµµετοχής στη Γ.Σ. της υπερκείµενης αθλητικής ένωσης, µε δικαίωµα µίας ψήφου έκαστο, έχουν τα αθλητικά σωµατεία – µέλη της ένωσης τα οποία έχουν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση και επιδεικνύουν µία ελάχιστη αγωνιστική δραστηριότητα, αποδεικνυόµενη αποκλειστικά από τα επίσηµα φύλλα αγώνων. Σκοπός της παρούσας ρύθµισης είναι να εξαλειφθεί το φαινόµενο συµµετοχής «σωµατείων-σφραγίδα», ήτοι σωµατείων που δεν έχουν αγωνιστική δραστηριότητα. Όπως και για τα σωµατεία, αποσαφηνίζεται ότι το καταστατικό της ένωσης µπορεί να θεσπίζει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος ψήφου, ιδίως να απαιτεί την κτήση της ιδιότητας του µέλους της ένωσης για ελάχιστο χρονικό διάστηµα πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της Γ.Σ.. Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι κάθε σωµατείο εκπροσωπείται στη Γ.Σ. της ένωσης µε έναν (1) αντιπρόσωπο, ο οποίος εκλέγεται από το ανώτατο όργανο του σωµατείου, ήτοι από τη Γ.Σ. του σωµατείου. Επίσης, τίθεται ο κανόνας της υποχρεωτικής αυτοπρόσωπης παρουσίας των αντιπροσώπων των σωµατείων. Στις παραγράφους 3 και 4 ρυθµίζονται, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2725/ 1999, η διαδικασία κατάρτισης του πίνακα των σωµατείων που δικαιούνται συµµετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. και η διενέργεια των αρχαιρεσιών. Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι δικαίωµα εκλέγεσθαι στα όργανα της ένωσης ή ως αντιπρόσωποι αυτής στην υπερκείµενη οµοσπονδία έχουν µόνο τα µέλη των αθλητικών σωµατείων – µελών της ένωσης της παραγράφου 1, τα οποία έχουν αποκτήσει δικαίωµα ψήφου σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2725/1999.

Άρθρο 29 Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 / Ομοσπονδίες

Με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 προκειµένου: (α) να αποσαφηνιστεί ότι οι αρχαιρεσίες για το Δ.Σ. της Ελληνικής Οµοσπονδίας Αθλητισµού Κωφών γίνονται εντός του τελευταίου τετράµηνου του έτους διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων Κωφών, οι οποίοι δε διεξάγονται ταυτόχρονα µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες και (β) να θεσπιστεί ποσόστωση φύλου 1/3 στη διοίκηση των αθλητικών οµοσπονδιών, σύµφωνα και µε τα ανωτέρω λεχθέντα
Με την παράγραφο 3 προστίθεται παρ. 7 στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999, µε το οποίο τίθεται περιορισµός στις θητείες των µελών του Δ.Σ. των αθλητικών οµοσπονδιών. Πιο συγκεκριµένα, µε τη νέα παράγραφο 7 ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να εκλεγεί σε οποιαδήποτε εκτελεστική θέση Δ.Σ. αθλητικής οµοσπονδίας περισσότερο από δύο (2) διαδοχικές ή τέσσερις (4) συνολικά φορές, πλήρους ή µερικής θητείας. 
Με την παράγραφο 4 αποσαφηνίζεται ότι για την εφαρµογή του περιορισµού της παραγράφου 3 δε λαµβάνονται υπόψη θητείες που ξεκίνησαν πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.

Άρθρο 30 Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2725/1999
Με το παρόν άρθρο τροποποιείται το άρθρο 24 του ν. 2725/1999 που ρυθµίζει το ζήτηµα των γενικών συνελεύσεων και αρχαιρεσιών των εθνικών αθλητικών οµοσπονδιών. Ειδικότερα το άρθρο 24 του ν. 2725/1999 διαµορφώνεται ως εξής: Με την παράγραφο. 1 ορίζεται ότι δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση αθλητικής οµοσπονδίας έχουν µόνο τα αθλητικά σωµατεία – µέλη της οµοσπονδίας τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιείται µε το άρθρο 28 του προτεινόµενου νόµου. Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι κάθε αθλητικό σωµατείο εκπροσωπείται στη Γ.Σ. µε έναν (1) αντιπρόσωπο, ο οποίος εκλέγεται από τη Γ.Σ. του σωµατείου.
Στις παραγράφους 5 και 6 ρυθµίζονται, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2725/1999, η διαδικασία κατάρτισης του πίνακα των σωµατείων - ενώσεων που δικαιούνται συµµετοχής και ψήφου στη Γ.Σ., καθώς και η διενέργεια των αρχαιρεσιών

Στην παράγραφο 7 ορίζεται ότι για την εκλογή εκπροσώπων στην Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε) και στην Ελληνική Παραολυµπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε) εφαρµόζονται οι διατάξεις των καταστατικών των οικείων αθλητικών οµοσπονδιών.

Άρθρο 31 Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 2725/1999 Οικονομικός έλεγχος

Με το προτεινόµενο άρθρο 27 αντικαθίσταται το άρθρο 52 του ν. 2725/1999, µε σκοπό την κατάργηση του προβλεπόµενου σε αυτού Ελεγκτικού Συµβουλίου της Γ.Γ.Α. και την ανάθεση της οικονοµικής εποπτείας των αθλητικών σωµατείων, ενώσεων και των οµοσπονδιών, καθώς και των άλλων επιχορηγούµενων από τη Γ.Γ.Α. φορέων στον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) ο οποίος παρέχει αυξηµένα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αµεροληψίας, διαθέτει ευρείες ελεγκτικές εξουσίες. Πέραν τούτων, στην πράξη ο θεσµός του Γ.Ε.Δ.Δ. αποδείχθηκε ιδιαιτέρως επιτυχής, καθόσον µέχρι σήµερα έχει παράγει σπουδαίο έργο στα πεδία αρµοδιότητάς του. Η ανάθεση της οικονοµικής εποπτείας των επιχορηγούµενων από την Πολιτεία φορέων του ερασιτεχνικού αθλητισµού στο Γ.Ε.Δ.Δ. εκτιµάται ότι θα οδηγήσει στην εξάλειψη των σήµερα παρατηρούµενων φαινοµένων της κατασπατάλησης της κρατικής επιχορήγησης, της υπερχρέωσης και εν γένει της κακοδιαχείρισης και την εµπέδωση των αρχών της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της χρηστής διακυβέρνησης. 

Ούτως, µε την παρ. 1 του τροποποιηµένου άρθρου 52 του ν. 2725/1999 θεσπίζεται η διενέργεια από τον Γ.Ε.Δ.Δ. ετήσιου διαχειριστικού, λογιστικού και οικονοµικού ελέγχου κάθε αθλητικού φορέα που έλαβε τακτική ή έκτακτη κρατική επιχείρηση, εντός του ιδίου οικονοµικού έτους, συνολικού ύψους άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, ενώ µε την παράγραφο 2 ορίζεται δέσµια αρµοδιότητα αυτού για διενέργεια έκτακτου ελέγχου µετά από αίτηµα του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού ή του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και µάλιστα σε βάθος πενταετίας. Με τις παραγράφους 4- 5 ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα άσκησης του οικονοµικού ελέγχου του Γ.Ε.Δ.Δ., ενώ µε την παράγραφο 6 προβλέπεται αρµοδιότητα του Γ.Ε.Δ.Δ. να εισηγείται προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού την προσωρινή ή οριστική διακοπή κάθε επιχορήγησης προς συγκεκριµένο φορέα.

Άρθρο 36 Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 / Αθλητές

Με την παράγραφο 1 του προτεινόµενου άρθρου καταργείται ο ηλιακός περιορισµός της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, ώστε οι αθλητές που πέτυχαν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση να µπορούν να εισαχθούν σε Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή άλλο Α.Ε.Ι. της επιλογής τους, κάνοντας χρήση των ευεργετικών διατάξεων του άρθρου 34, οποτεδήποτε αποφασίσουν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευσηΕδώ δείτε το Νομοσχέδιο  -  *ψηφίστηκε την 6/3/2019

Σχόλια

BLOGGER
Όνομα

Αθλητές,109,Αποτελέσματα Αγώνων,80,Απόψεις,66,Διεθνές Πρωτάθλημα,404,Ελλάδα,692,Ελληνικό Πρωτάθλημα,148,Επιχορηγήσεις,16,Ιατρική στήλη - Διατροφή,84,Καλαντάρι,7,Κανονισμοί και Νομοθεσία,166,Νέα,111,Νέα στον Κόσμο,262,Νext Εvents,3,Παρεμβάσεις,117,Προπονητές,23,Σεμινάρια Ταεκβοντό,78,Σωματεία,25,info,5,Olympic Games,10,Para-taekwondo,32,podcast,8,tkd itf - news,71,Video,74,
ltr
item
taekwondo greece group: Αλλαγές στον αθλητισμό με το νέο Νομοσχέδιο
Αλλαγές στον αθλητισμό με το νέο Νομοσχέδιο
https://2.bp.blogspot.com/-c_MGC-j5RDg/W_whe9WNTAI/AAAAAAAAPhM/6vBMR1lMFpgNKFj1cvgRMqhT47mxhByUgCPcBGAYYCw/s640/bouli-1021-1021x576.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-c_MGC-j5RDg/W_whe9WNTAI/AAAAAAAAPhM/6vBMR1lMFpgNKFj1cvgRMqhT47mxhByUgCPcBGAYYCw/s72-c/bouli-1021-1021x576.jpg
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2019/03/blog-post_9.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2019/03/blog-post_9.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Επιλογές για σένα LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content