Δελτία και Κάρτα Υγείας Αθλητών με ετήσια ανανέωση - Αλλοδαποί αθλητές.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5025/ 24 Φεβρουαρίου 2023 / Αρ. Φύλλου 42 Άρθρο 10 Συμμετοχή αλλοδαπών αθλητών σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και αγώνες -Ψηφ...NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5025/ 24 Φεβρουαρίου 2023 / Αρ. Φύλλου 42

Άρθρο 10

Συμμετοχή αλλοδαπών αθλητών σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και αγώνες -Ψηφιακή Κάρτα Υγείας Αθλητή - Τροποποίηση παρ. 7 και 9 άρθρου 33 ν. 2725/1999

«7. Στα ελληνικά ερασιτεχνικά διασυλλογικά πρωταθλήματα 
 • τοπικού, 
 • περιφερειακού 
 • ή πανελλαδικού επιπέδου 
 • και στους ελληνικούς ερασιτεχνικούς αγώνες κυπέλλου, ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων,
επιτρέπεται να συμμετέχουν: 
 • α) ομογενείς, 
 • β) πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
 • γ) πολίτες τρίτης χώρας και ανιθαγενείς, 
που διαμένουν νόμιμα στη χώρα με άδεια διαμονής ή δελτίο διαμονής σε ισχύ, ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ή δελτίου διαμονής αντίστοιχα 
 • και δ) πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς 
που διαμένουν στη χώρα είτε ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας είτε ως αιτούντες διεθνή προστασία. 

Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου εγγράφονται σε αθλητικά σωματεία της επιλογής τους και αποκτούν την αθλητική ιδιότητα, εφόσον πληρούν τις ηλικιακές και λοιπές προϋποθέσεις που θέτουν οι κανονισμοί της οικείας ομοσπονδίας και δεν είναι εγγεγραμμένα ταυτόχρονα σε αθλητικό σωματείο άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας, με την επίδειξη αντίστοιχα: 
 • α) δελτίου ταυτότητας ομογενούς, 
 • β) διαβατηρίου κράτους μέλους Ε.Ε., 
 • γ) άδειας διαμονής ή δελτίου διαμονής ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ή δελτίου διαμονής της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) αντίστοιχα 
 • και δ) άδειας διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία (Δ.Α.Δ.Π.).»

Από 24 Φεβρουαρίου 2024 - Η ανανέωση των δελτίων αθλητικής ιδιότητας και της κάρτας υγείας των αθλητών γίνεται υποχρεωτικά ετησίως.

«9. Η έκδοση δελτίων αθλητικής ιδιότητας και η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.

Η πιστοποίηση αυτή δίδεται μόνο κατόπιν συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες προσδιορίζονται με εισήγηση του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.) και θεσπίζονται με κοινή απόφαση του αρμό- διου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Υγείας.
Η πιστοποίηση ικανότητας προς άθληση καταγράφεται σε κάρτα υγείας, η οποία αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή, βρίσκεται στην κατοχή του και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της.
Η κάρτα του προηγούμενου εδαφίου ανανεώνεται και εκδίδεται από τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες. Οι αθλητές του αγωνιστικού μπριτζ και του ζατρικίου εξαιρούνται από την υποχρέωση πιστοποίησης της υγείας τους και έκδοσης της κάρτας υγείας του τρίτου εδαφίου της παρούσας, ως προϋπόθεσης για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.
Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται βάσει της προαναφερθείσας κοινής υπουργικής απόφασης από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα.
Σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώνει το Ε.Κ.Α.Ε. σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών, με βάση την προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.
 • Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας.
 • Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.
Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή αναγράφονται τα παρακάτω: 

α) Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία, β) όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή, γ) έτος γέννησης, δ) άθλημα, ε) φωτογραφία, στ) αριθμός δελτίου αθλητικής ιδιότητας, ζ) ΑΜΚΑ, η) ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα (προετοιμασία και αγώνες) και βεβαίωση υπογραφή, ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις που ορίζονται στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.

Από την ψήφιση του παρόντος μέσα σε διάστημα ενός (1) έτους, οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας, να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των αθλητικών σωματείων της δύναμής τους και την έκδοση των καρτών υγείας των αθλητών τους.
 • Η τροποποίηση των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας, καθώς και η έκδοση της Κάρτας Υγείας των Αθλητών γίνεται ατελώς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των αθλητικών σωματείων και των αθλητών.
 • Η ανανέωση των δελτίων αθλητικής ιδιότητας και της κάρτας υγείας των αθλητών γίνεται υποχρεωτικά ετησίως.
Από την ημερομηνία που ορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση του δεκάτου έκτου εδαφίου, η Κάρτα Υγείας Αθλητή εκδίδεται ψηφιακά (Ψηφιακή Κάρτα Υγείας Αθλητή) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
 • Η Ψηφιακή Κάρτα Υγείας Αθλητή ισχύει για τη συμμετοχή αθλητή σε προπονήσεις και αγώνες οποιουδήποτε αθλήματος.
Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται το ειδικότερο περιεχόμενο, τα πεδία που περιλαμβάνει η Ψηφιακή Κάρτα Υγείας Αθλητή, τα θέματα διαλειτουργικότητας και ασφαλούς διαβίβασης των δεδομένων και καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταχώρισης στοιχείων, η αρμοδιότητα θεώρησης και ανανέωσης, ο χρόνος της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Υγείας Αθλητή, ο χρόνος κατάργησης της έγχαρτης κάρτας και η τυχόν απαιτούμενη μεταβατική περίοδος παράλληλης ισχύος και των δύο τύπων κάρτας υγείας αθλητή, καθώς και κάθε τεχνικό ή άλλο αναγκαίο θέμα για την έκδοση της Ψηφιακής Κάρτας Υγείας Αθλητή.»

Σχόλια

BLOGGER
Όνομα

Αθλητές,107,Αποτελέσματα Αγώνων,76,Απόψεις,65,Διεθνές Πρωτάθλημα,399,Ελλάδα,691,Ελληνικό Πρωτάθλημα,144,Επιχορηγήσεις,15,Ιατρική στήλη - Διατροφή,83,Καλαντάρι,7,Κανονισμοί και Νομοθεσία,162,Νέα,91,Νέα στον Κόσμο,261,Νext Εvents,7,Παρεμβάσεις,117,Προπονητές,23,Σεμινάρια Ταεκβοντό,78,Σωματεία,23,info,5,Olympic Games,9,Para-taekwondo,31,podcast,6,tkd itf - news,71,Video,74,
ltr
item
taekwondo greece group: Δελτία και Κάρτα Υγείας Αθλητών με ετήσια ανανέωση - Αλλοδαποί αθλητές.
Δελτία και Κάρτα Υγείας Αθλητών με ετήσια ανανέωση - Αλλοδαποί αθλητές.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6246BaWhgPSlQzliaocjr5GsQViHziZtVwq2L4xD2ucdcPS14cZREFwG42UKu4RU9xLxOjo394GI8Dz_Iz3vwexkmGSPWGub6T9m9WKDcd1kCspIVV1RoGHlp-2mdKw8tq19guzmbfi6ARpKWRXfWeieN2udmqUrs9RRG07GE029SILlEcTAWvZpSZtZh/s320/%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82%20%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6246BaWhgPSlQzliaocjr5GsQViHziZtVwq2L4xD2ucdcPS14cZREFwG42UKu4RU9xLxOjo394GI8Dz_Iz3vwexkmGSPWGub6T9m9WKDcd1kCspIVV1RoGHlp-2mdKw8tq19guzmbfi6ARpKWRXfWeieN2udmqUrs9RRG07GE029SILlEcTAWvZpSZtZh/s72-c/%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82%20%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF.png
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2023/07/blog-post_26.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2023/07/blog-post_26.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Επιλογές για σένα LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content