Η Οδύσσεια του Αθλητικού Νόμου -Τι αλλάζει από 11/3/2022.

  Ν. 4908  11/3/2022 - ΦΕΚ  52 (τευχ. Α)  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2725/1999 Άρθρο 44 Γενική Συν έλευση Αθλητικής Ένωσης – Τροποποίηση παρ. 2, ...

 

Ν. 4908  11/3/2022 - ΦΕΚ  52 (τευχ. Α)  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2725/1999


Άρθρο 44 Γενική Συν έλευση Αθλητικής Ένωσης – Τροποποίηση παρ. 2, 3 
                 και 6 άρθρου 14 ν. 2725/1999  ( * το ίδιο ισχύει και για ομοσπονδίες)
  • Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση αθλητικής ένωσης έχει κάθε αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α ́148) 
  • Τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη, συμπεριλαμβανομένου, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, του έτους διεξαγωγής της, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, με οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητές, ανά έτος, 
  •  Αν η προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης γίνεται από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30 Ιουνίου, το έτος διεξαγωγής της δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συμμετοχής του σωματείου σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις του πρώτου εδαφίου. 
  • Για τους σκοπούς της παρούσας, επίσημες αθλητικές διοργανώσεις είναι όσες περιλαμβάνονται στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ένωσης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της.
Άρθρο 45 Συμμετοχή εκπροσώπων αθλητών και προπονητών σε Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής                           ομοσπονδίας - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 22 ν. 2725/1999
Άρθρο 46 Σύμβουλος αθλητικής ψυχολογίας ομοσπονδίας – Προσθήκη άρθρου 23Α στο ν ν.                                   2725/1999 Άρθρο 47 Γενικές Συνελεύσεις αθλητικών ομοσπονδιών - – Τροποποίηση παρ. 2                   άρθρου 24 ν. 2725/1999 Άρθρο 48 Κανονισμοί – Τροποποίηση άρθρου 27 ν. 2725/1999 
Άρθρο 49 Αθλητισμός ατόμων με νοητική αναπηρία - Προσθήκη άρθρου 29Α στον ν. 2725/1999
Άρθρο 50 Προπονητής – Τροποποίηση παρ . 2 και 4 άρθρου 31 ν. 2725/1999
Άρθρο 51 Επίπεδα προπονητών – Τροποποίηση περ. α) παρ. 1 άρθρου 31Α ν. 2725/1999 
Άρθρο 52 Δικαιώματα – Υποχρεώσεις αθλητών - Βετεράνοι αθλητές – Τροποποίηση παρ. 1 και παρ.                       3Α άρθρου 33 ν. 2725/1999 
Άρθρο 53 Προϋποθέσεις εισαγωγής διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση -                                     Τροποποίηση   παρ. 8 άρθρου 34 ν. 2725/1999

Άρθρο 56:  Προπονητής - από την 1η.7.2024
  • 'Αρθρο 31 / παρ.4. α) Προπονητή έχουν υποχρέωση να απασχολούν οι αθλητικές ομοσπονδίες και αθλητικές ενώσεις, οι αθλητικές Α.Ε. και Τ.Α.Α. και τα αθλητικά σωματεία σε κάθε άθλημα, ατομικό ή ομαδικό, ολυμπιακό ή μη και για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργούν και για όλα τα τμήματα,όλων των ηλικιακών και αγωνιστικών κατηγοριών. Η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή δεν ισχύει για τα αθλητικά σωματεία, που καλλιεργούν τα αθλήματα του ζατρικίου και του αγωνιστικού μπριτζ.
  • Άρθρο 31Α . παρ 2. Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή απασχολούνται αναλόγως του επιπέδου τους ως εξής:
          (α) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Α' επιπέδου σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.), Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο ή ακαδημία, καθώς και στην Εθνική Ομάδα ως ομοσπονδιακοί προπονητές σε όλες τις κατηγορίες και αγωνίσματα. Επίσης μπορούν να απασχολούνται όπου και οι προπονητές Β’ και Γ’ επιπέδου.

         (β) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Β' επιπέδου απασχολούνται σε οποιοδήποτε ερασιτεχνικό σωματείο ή ακαδημία, καθώς και ως βοηθοί προπονητή στους προπονητές Α' επιπέδου. Επίσης μπορούν να απασχολούνται όπου και οι προπονητές Γ’ επιπέδου.

        (γ) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Γ' επιπέδου απασχολούνται ως βοηθοί προπονητή στις περιπτώσεις που ως πρώτοι προπονητές μπορούν να απασχοληθούν οι προπονητές Β' επιπέδου, καθώς και ως πρώτοι προπονητές σε σωματεία ή ακαδημίες στις κατηγορίες που συμμετέχουν σε αναπτυξιακά μη μοριοδοτούμενα πρωταθλήματα όλων των αγωνισμάτων.

Άρθρο 50 - Προπονητής 
Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 4 άρθρου 31 ν. 2725/1999

γ) Όλοι οι προπονητές, οι οποίοι εγγράφονται στο μητρώο προπονητών, οφείλουν να επικαιροποιούν τα δικαιολογητικά των υποπερ. αβ) και αγ) της περ. α) ανά πέντε (5) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους, άλλως διαγράφονται αυτοδικαίως από το μητρώο προπονητών. Ο προπονητής, ο οποίος διαγράφεται αυτοδικαίως σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, επανεγγράφεται στο μητρώο υποβάλλοντας το σύνολο των δικαιολογητικών της περ. α) της παρούσας.».
  • αβ) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται αμετάκλητη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3,
  • αγ) ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου, ακτινολόγου και ψυχιάτρου, οι οποίες έχουν εκδοθεί είτε από δημόσιο νοσοκομείο, είτε από ιδιώτες ιατρούς αντίστοιχων ειδικοτήτων,

Άρθρο 27 Ορισμός αθλητικής συνάντησης

«Άρθρο 56Δ 1. Για τους σκοπούς του παρόντος, αθλητική συνάντηση είναι κάθε αυτοτελής αναμέτρηση ή σειρά διαδοχικών αναμετρήσεων μεταξύ προσώπων που κατέχουν την αθλητική ιδιότητα (αθλητών) ή μεταξύ ομάδων αθλητών, καθώς και η κάθε αυτοτελής αναμέτρηση ή σειρά διαδοχικών αναμετρήσεων μεταξύ αθλητών και προσώπων, που δεν κατέχουν την αθλητική ιδιότητα (αθλουμένων), η οποία διοργανώνεται από αθλητική ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση ή από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ύστερα από ανάθεση ή με την έγκριση αυτής.

2. Αθλητική συνάντηση δεν διεξάγεται αν ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης δεν έχει  εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της.

Άρθρο 48 Κανονισμοί – Τροποποίηση άρθρου 27 ν. 2725/1999

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 104, με γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς, που ψηφίζει η γενική συνέλευση των μελών κάθε αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος ή του οικείου κλάδου άθλησης, τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη διεξαγωγή του αθλήματος ή των αθλημάτων που υπάγονται σε αυτή, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Για την κατάρτιση των παραπάνω κανονισμών λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς Κανονισμοί

Άρθρο 25 Έννοια αθλητικού σωματείου - Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 2725/1999

Αθλητικό σωματείο είναι η κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα ένωση φυσικών προσώπων που έχει ως κύριο σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των ψυχοσωματικών και πνευματικών δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες

Σχόλια

BLOGGER
Όνομα

Αθλητές,107,Αποτελέσματα Αγώνων,75,Απόψεις,65,Διεθνές Πρωτάθλημα,399,Ελλάδα,690,Ελληνικό Πρωτάθλημα,142,Επιχορηγήσεις,15,Ιατρική στήλη - Διατροφή,83,Καλαντάρι,7,Κανονισμοί και Νομοθεσία,161,Νέα,88,Νέα στον Κόσμο,261,Νext Εvents,6,Παρεμβάσεις,117,Προπονητές,22,Σεμινάρια Ταεκβοντό,78,Σωματεία,23,info,5,Olympic Games,9,Para-taekwondo,31,podcast,6,tkd itf - news,71,Video,74,
ltr
item
taekwondo greece group: Η Οδύσσεια του Αθλητικού Νόμου -Τι αλλάζει από 11/3/2022.
Η Οδύσσεια του Αθλητικού Νόμου -Τι αλλάζει από 11/3/2022.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZTZGK8ygFKmXIZ19upZI5vfhC4qaY1WU9tSo6IUBE5l9VM9pF1dtpqCoWPEUkrYyVC0ndAgcfmMR_w6RjY3UQT1a99-WlBHpSNtnHPX2UYz0uDrCZ9kMrlgCJtjwvR8o_601wxqFt9k2UIRc_qlUuDIqij_XaFDP2gpNIs6KoP4reWalibM0rNAXOsw/s16000/%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82%20%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZTZGK8ygFKmXIZ19upZI5vfhC4qaY1WU9tSo6IUBE5l9VM9pF1dtpqCoWPEUkrYyVC0ndAgcfmMR_w6RjY3UQT1a99-WlBHpSNtnHPX2UYz0uDrCZ9kMrlgCJtjwvR8o_601wxqFt9k2UIRc_qlUuDIqij_XaFDP2gpNIs6KoP4reWalibM0rNAXOsw/s72-c/%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82%20%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF.png
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2022/03/1132022.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2022/03/1132022.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Επιλογές για σένα LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content