Γ.Γ.Α , Οδηγίες για την άσκηση επαγγέλματος προπονητή.

Στην σελίδα της Γ.Γ.Α. δημοσιεύτηκαν οδηγίες και διευκρινήσεις ( 12/2021) για την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή. Εμείς επιλέξαμε κα...


Στην σελίδα της Γ.Γ.Α. δημοσιεύτηκαν οδηγίες και διευκρινήσεις ( 12/2021) για την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή. Εμείς επιλέξαμε και σας παρουσιάζουμε κάποια ενδιαφέροντα σημεία, ολόκληρη την εγκύκλιο μπορείτε να την διαβάσετε στον σύνδεσμο στο τέλος του κειμένου.

                   

1.- Υποχρέωση απασχόλησης προπονητή και το Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή (Δ.Τ.Π.) - αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

«Προπονητή έχουν υποχρέωση να απασχολούν οι αθλητικές ομοσπονδίες και αθλητικές ενώσεις, οι αθλητικές Α.Ε. και Τ.Α.Α. και τα αθλητικά σωματεία σε κάθε άθλημα, ατομικό ή ομαδικό, ολυμπιακό ή μη και για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργούν και για όλα τα τμήματα, όλων των ηλικιακών και αγωνιστικών κατηγοριών.» «Ο σύνδεσμος των προπονητών του αθλήματος ή, εφόσον τέτοιος δεν υπάρχει, η οικεία αθλητική ομοσπονδία εκδίδει Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή (ΔΤΠ) σε όσους έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών που τηρείται στη Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την παρ. 2.»

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται: Ο σύνδεσμος των προπονητών του αθλήματος υποχρεούται να εκδώσει δελτίο ταυτότητας προπονητή (ΔΤΠ) σε όσους έχουν καταχωριστεί στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών που τηρείται στη Γ.Γ.Α. κατόπιν αιτήσεώς τους, ακόμα και στην περίπτωση που αυτοί δεν είναι μέλη του συνδέσμου.

2.- Συμβάσεις προπονητών και το κατώτερο ύψος των μηνιαίων αποδοχών τους.

«Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ή να αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet. Το ύψος της παρεχόμενης αμοιβής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης που έχει υπογραφεί».

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται: Το ύψος της αμοιβής του προπονητή (μεικτές αποδοχές) δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250€), ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης που έχει υπογραφεί.

3.-Απασχόληση προπονητών αναλόγως του επιπέδου - αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

 Προπονητής Γ’ επιπέδου

Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Γ’ επιπέδου απασχολούνται: α) ως πρώτοι ή μοναδικοί προπονητές σε σωματεία, ακαδημίες, στις κατηγορίες που συμμετέχουν σε αναπτυξιακά μη μοριοδοτούμενα πρωταθλήματα και β) ως βοηθοί προπονητών στις περιπτώσεις που ως πρώτοι προπονητές μπορούν να απασχοληθούν οι προπονητές Β’ επιπέδου. 
Δεν μπορούν να απασχολούνται σαν πρώτοι προπονητές σε σωματεία που συμμετέχουν σε μοριοδοτούμενα πρωταθλήματα (Πανελλήνια πρωταθλήματα Ανδρών/Γυναικών, Νέων Ανδρών/Νέων γυναικών, Εφήβων/Νεανίδων, Παίδων/Κορασίδων).

Προπονητής Β’ επιπέδου

Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Β’ επιπέδου απασχολούνται: α) ως πρώτοι ή μοναδικοί προπονητές σε οποιοδήποτε ερασιτεχνικό σωματείο ή ακαδημία και β) ως βοηθοί προπονητών στους προπονητές Α’ επιπέδου. Δεν μπορούν να απασχολούνται ως πρώτοι ή μοναδικοί προπονητές σε Α.Α.Ε., Τ.Α.Α καθώς και σαν ομοσπονδιακοί προπονητές.

 Προπονητής Α’ επιπέδου

Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Α’ επιπέδου απασχολούνται ως πρώτοι ή μοναδικοί προπονητές σε οποιαδήποτε Α.Α.Ε., Τ.Α.Α., ερασιτεχνικό σωματείο ή ακαδημία, καθώς και στην εθνική ομάδα ως ομοσπονδιακοί προπονητές. Μπορούν να απασχολούνται δηλαδή σε όλα τα επίπεδα και τις κατηγορίες.

 Βοηθός προπονητή

Ο όρος βοηθού προπονητή αναφέρεται σε επαγγελματικό ρόλο στα πλαίσια προπονητικής ιεραρχίας ενός αθλητικού φορέα. Σε κάθε περίπτωση ο βοηθός προπονητή δεν αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία προπονητή και αφορά προπονητή με άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή από τη ΓΓΑ

   -  Ως προς τα επίπεδα προπονητών Α, Β και Γ:

1. Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ, ΣΕΦΑΑ, καθώς και ισότιμων – αντίστοιχων ή επαγγελματικά ισοδύναμων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής : - Με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα εντάσσονται στο Α’ επίπεδο - Με δευτερεύουσα ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα εντάσσονται στο Β’ επίπεδο - Ανεξαρτήτως ειδικότητας, εφόσον έχουν διδαχθεί επιτυχώς το άθλημα ως μάθημα με βάση το πιστοποιητικό σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία, εντάσσονται στο Β’ επίπεδο [βλ. υποπερ. α)της περ. Β.της παρ. 1 του άρθρου 31Α, όπως η υποπερ. αυτή τροποποιήθηκε με άρθρο 63 του ν. 4818/2021]. - Ανεξαρτήτως ειδικότητας, εφόσον έχουν συμπληρώσει επτά (7) τουλάχιστον αγωνιστικές περιόδους στην κορυφαία κατηγορία του αθλήματος ως αθλητές εντάσσονται στο Β’ επίπεδο.

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται: Ως κορυφαία κατηγορία εννοείται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του αθλήματος, στην κατηγορία Ανδρών/Γυναικών για τα ατομικά αθλήματα και η Α’ Εθνική κατηγορία (ή με οποιαδήποτε ονομασία, ανώτατη εθνική κατηγορία) για τα ομαδικά αθλήματα.

- Ανεξαρτήτως ειδικότητας, με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, ήτοι με πραγματική προπονητική εμπειρία συνολικά τριάντα έξι (36) μηνών, σε αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο, ένωση ή ομοσπονδία, ως προπονητές Β’ επιπέδου στο άθλημα, εντάσσονται στο Α’ επίπεδο.

- Ανεξαρτήτως ειδικότητας, με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, ήτοι με πραγματική προπονητική εμπειρία συνολικά τριάντα έξι (36) μηνών, σε αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο, ένωση ή ομοσπονδία, ως προπονητές Γ’ επιπέδου στο άθλημα, εντάσσονται στο Β’ επίπεδο.

2. Πτυχιούχοι Σχολών Προπονητών ΓΓΑ

Εντάσσονται σε όποιο επίπεδο αντιστοιχεί η σχολή προπονητών που έχουν αποφοιτήσει

3. Απόφοιτοι Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Εντάσσονται στο Γ’ επίπεδο του αθλήματος στο οποίο έχουν εξειδικευτεί 4.

Διακεκριμένοι αθλητές Πρώην αθλητές με 1η μέχρι και 8η νίκη σε Ολυμπιακούς αγώνες ή 1η μέχρι και 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών/γυναικών ή 1η μέχρι και 4η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών/γυναικών, εντάσσονται στο Α’ επίπεδο εφόσον παρακολουθήσουν επιτυχώς σχολή προπονητών Α’ επιπέδου

Περισσότερα ακολουθείστε τον σύνδεσμο..

Σχόλια

BLOGGER
Όνομα

Αθλητές,107,Αποτελέσματα Αγώνων,76,Απόψεις,65,Διεθνές Πρωτάθλημα,399,Ελλάδα,690,Ελληνικό Πρωτάθλημα,143,Επιχορηγήσεις,15,Ιατρική στήλη - Διατροφή,83,Καλαντάρι,7,Κανονισμοί και Νομοθεσία,162,Νέα,90,Νέα στον Κόσμο,261,Νext Εvents,6,Παρεμβάσεις,117,Προπονητές,22,Σεμινάρια Ταεκβοντό,78,Σωματεία,23,info,5,Olympic Games,9,Para-taekwondo,31,podcast,6,tkd itf - news,71,Video,74,
ltr
item
taekwondo greece group: Γ.Γ.Α , Οδηγίες για την άσκηση επαγγέλματος προπονητή.
Γ.Γ.Α , Οδηγίες για την άσκηση επαγγέλματος προπονητή.
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEitxk8fL_Szek6BZtpnj714VOTo5_CbLhuPsMajqfNiX67FZelm_2HRKZ_BzkiHFOcmJ6kne9ux2Tm2EsJkapaDZWO0B3Cg2aziMYDuofpZJYWcRz9Ad0FRhJeXxsvXlhNAvVu8O-O1rN988Efuw2K85L0xu_9N7aLNv6JKpamo9J0caKgwETd-elmqKw=s16000
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEitxk8fL_Szek6BZtpnj714VOTo5_CbLhuPsMajqfNiX67FZelm_2HRKZ_BzkiHFOcmJ6kne9ux2Tm2EsJkapaDZWO0B3Cg2aziMYDuofpZJYWcRz9Ad0FRhJeXxsvXlhNAvVu8O-O1rN988Efuw2K85L0xu_9N7aLNv6JKpamo9J0caKgwETd-elmqKw=s72-c
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2021/12/blog-post_22.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2021/12/blog-post_22.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Επιλογές για σένα LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content