Αθλητικό Σωματείο και Αθλητική Σχολή
Γράφει ο Μαυρουδής Πεχλιβάνης


Με αυτή τη δημοσίευση γίνετε μια προσπάθεια διαχωρισμού και κατανόησης για δύο νομικούς όρους που ακούγονται συχνά και αρκετοί τους θεωρούν ακόμη και ταυτόσημους. Επίσης είναι σημαντικό να υπάρχει μια ενημέρωση για τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την ίδρυση Αθλητικού Σωματείου ή Αθλητικής Σχολής.Τι είναι Αθλητικό Σωματείο. 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 22725/1999 Άρθρο 1,  Έννοια - Σκοπός: Αθλητικό σωματείο είναι η κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα ένωση φυσικών προσώπων που έχει ως κύριο σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες. 

Τι είναι Αθλητική Σχολή 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 219 « Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων ».

Η παρ. 3 του  Π.Δ. 219, αναφέρει την έννοια της αθλητικής σχολής: «Ως αθλητική σχολή νοείται κάθε εκπαιδευτική μονάδα που έχει σκοπό την εκμάθηση ή καλλιέργεια αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος». 

Α.- Υπαγωγή Αθλητικών Σωματείων στο ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 219 Π. Δ (Ιδιωτική Αθλητική Σχολή)

ΑΡΘΡΟ 1 του Π.Δ.219 - Άδεια λειτουργίας 

Παρ.1 - Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί γυμναστήριο ή αθλητική σχολή, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σωματικής άσκησης και άθλησης, την εκμάθηση ή καλλιέργεια αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος, με καταβολή ή μη αμοιβής, διδάκτρων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομικής απολαβής ύστερα από προηγούμενη άδεια λειτουργίας, που χορηγείται με απόφαση του Νομάρχη. 

Η παρ. 3 του Π.Δ. αναφέρει την έννοια της αθλητικής σχολής και κάνει μία ιδιαίτερη αναφορά στα αθλητικά σωματεία: «Ως αθλητική σχολή νοείται κάθε εκπαιδευτική μονάδα που έχει σκοπό την εκμάθηση ή καλλιέργεια αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος. Στις διατάξεις του παρόντος εμπίπτουν και οι προσφερόμενες από τα αθλητικά σωματεία υπηρεσίες εκμάθησης αθλημάτων (αθλητικές ακαδημίες) του άρθρου 7 παρ. 2 ν. 2725/1999.»

( άρθρο 7 παρ. 2 ν. 2725/1999 : Το αθλητικό σωματείο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992). Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του σωματείου.) 

Επεξήγηση: Το Π.Δ. στο άρθρο 1 - παρ.3, διαχωρίζει τα αθλητικά σωματεία από τα λοιπά νομικά πρόσωπα και συμπεριλαμβάνει μόνο αυτά που στο καταστατικό τους αναφέρεται ότι για την επίτευξη του σκοπού τους έχουν την δυνατότητα να   προσφέρουν  υπηρεσίες εκμάθησης του αθλήματος και με απόφαση του Δ.Σ. ιδρύονται  τέτοια τμήματα  εκμάθησης (αθλητικές ακαδημίες), με αμοιβή ή και χωρίς αμοιβή. Επίσης το άρθρο 1 - παρ 1, του Π.Δ. αναφέρεται  στην αμοιβή των προσφερόμενων υπηρεσιών και με την φράση «ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομικής απολαβής» ο νομοθέτης συμπεριλαμβάνει και την περίπτωση που η αμοιβή δίνεται με την μορφή μηνιαίας συνδρομής για την εκμάθηση του αθλήματος, γι’ αυτή δε την αμοιβή που τυχόν λαμβάνει ο σύλλογος (βλέπε και άρθρο 7 παρ. 2 ν. 2725/1999 που αναφέρεται παραπάνω), προκύπτει ότι το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992). Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να εντάξουν στα τμήματα αυτά τους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων, πρόσωπα που κατέχουν δελτίο αθλητή από την οικεία Ομοσπονδία. 

Β.- Απαγορεύεται η συστέγαση Αθλητικού Σωματείου και Ιδιωτικής Αθλητικής Σχολής 

Άρθρο 3, Π.Δ. 219 - Προϋποθέσεις λειτουργίας 

Παρ. 1.- Απαγορεύεται, κατά τους όρους της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 2725/1999, η συστέγαση ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής αθλητικής σχολής και σωματείου, αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας.

αράγραφος 5 του άρθρου 7 του νόμου 2725/1999.- Απαγορεύεται η συστέγαση αθλητικού σωματείου και εμπορικής επιχείρησης. Αθλητικό σωματείο, το οποίο έχει συσταθεί με πρωτοβουλία ιδιωτικού εκπαιδευτικού οργανισμού ή εργασιακού χώρου και φέρει την επωνυμία τους, δύναται να συστεγάζεται στην έδρα αυτών.) 

Επεξήγηση:

1.- Σύμφωνα με το Π. Δ. απαγορεύεται ρητά η συστέγαση ιδιωτικής αθλητικής σχολής και αθλητικού σωματείου. Η δε παράγραφος 5 του άρθρου 7 του νόμου 2725/1999 όπως βλέπουμε παραπάνω αναφέρεται σε εμπορική επιχείρηση και άρα ο νομοθέτης κατατάσσει την αθλητική σχολή ως μια εμπορική επιχείρηση του συλλόγου, ο δε τίτλος του Π.Δ. 219 είναι αποκαλυπτικός καθώς περιέχει την φράση «... ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων».

2.- Θα πρέπει λοιπόν το σωματείο να έχει αναμφισβήτητα διαφορετική έδρα από την σχολή που έχει ιδρύσει, στα δε τμήματα εκμάθησης (ακαδημίες) της σχολής δεν μπορούν να συμμετέχουν  οι αθλητές του σωματείου (οι έχοντες δελτίο αθλητή από την οικεία Ομοσπονδία).

3.- Αυτό που μένει να διερευνηθεί στο προσεχές διάστημα είναι η έννοια που προσδίδει ο νομοθέτης στην αναφορά του περί την «απαγόρευση συστέγασης», αν δηλαδή το σωματείο μπορεί  να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις της σχολής για τα αγωνιστικά του τμήματα ή πρέπει να έχει εκτός από την έδρα του και ξεχωριστό χώρο προπόνησης για τους αθλητές του.-
                                                                                                                                                                      
Σημείωση:  Οι επεξηγήσεις αποτελούν συμπεράσματα του συντάκτη και σε καμία περίπτωση δεν είναι νομολογίες ή γνωμοδοτήσεις δημόσιας αρχής, σε κάθε περίπτωση όμως το όλο εγχείρημα αποτελεί μια αρχή προβληματισμού και συζήτησης για τις παραπάνω αναφερόμενες νομικές έννοιες.

 * Ο Μαυρουδής Πεχλιβάνης είναι προπονητής  και έχει σπουδάσει διοίκηση και οικονομία στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

ΣΧΟΛΙΑ

BLOGGER: 8
Loading...
Όνομα

Αθλητές,71,Αποτελέσματα Αγώνων,17,Απόψεις,46,Διεθνές Πρωτάθλημα,278,Ελλάδα,620,Ελληνικό Πρωτάθλημα,100,Επιχορηγήσεις,13,Ιατρική στήλη - Διατροφή,73,Καλεντάρι,3,Κανονισμοί και Νομοθεσία,108,Νέα στον Κόσμο,271,Παρεμβάσεις,102,Προσεχώς,6,Σεμινάρια Ταεκβοντό,67,Ωμέγα (1),1,Ωμέγα (2),82,info,6,Para-taekwondo,28,tkd itf - news,64,Video,61,
ltr
item
taekwondo greece group: Αθλητικό Σωματείο και Αθλητική Σχολή
Αθλητικό Σωματείο και Αθλητική Σχολή
http://4.bp.blogspot.com/-YuJfUjjN5Ko/UUSgiE7rqLI/AAAAAAAAEAY/eVrzAyZ84p8/s200/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-YuJfUjjN5Ko/UUSgiE7rqLI/AAAAAAAAEAY/eVrzAyZ84p8/s72-c/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB.JPG
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2013/05/blog-post.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2013/05/blog-post.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ Περισσότερα Reply Cancel reply Διαγραφή By Home ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Προβολή Όλων Προτεινόμενα ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Not found any post match with your request Back Home Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Ιανουάριος Φερβουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Jan Feb Mar Apr Μάϊος Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy