Translate

$show=home$type=blogging$count=6

Η ΕΛ.Ο.Τ στο “Πρόγραμμα Διαύγεια”

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό, όπως και κάθε άλλη Ομοσπονδία, ανήκει στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εμπίπτει στις διατά...


Η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό, όπως και κάθε άλλη Ομοσπονδία, ανήκει στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου 3861 «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
Η ενημέρωση των αναγνωστών αυτού του blog θεωρείται σημαντική, διότι μόνο έτσι οι αιτήσεις μας και η κριτική σκέψη έχει αντικειμενική υπόσταση.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


Αριθμ. Πρωτ.: 20868

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματική εγκύκλιος “Πρόγραμμα Διαύγεια”».

1. Υπόχρεοι για ανάρτηση στο Διαδίκτυο
Υπόχρεοι για την ανάρτηση στο Διαδίκτυο είναι όλα τα όργανα που αναφέρονται
στη παρ. του αρθρ. 2 του Ν. 3861/2010.

Διευκρινίζεται ότι:
· Οι ρυθμίσεις του νόμου ισχύουν και για πράξεις που εκδίδονται κατόπιν εξουσιοδότησης προς υπογραφή ή μεταβίβασης αρμοδιότητας (π.χ. απόφαση Προϊσταμένου Διεύθυνσης με εντολή Υπουργού).
· ως φορείς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄βαθμού για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται τα αιρετά όργανα, τανομικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις τους
· ως φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς,σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.
IV. Χρόνος Εφαρμογής
Οι υπόχρεοι φορείς οφείλουν να εφαρμόσουν τις διατάξεις του νέου νόμου, ωςακολούθως:
α) σε ό,τι αφορά πράξεις του Πρωθυπουργού, του Υπουργικού Συμβουλίου και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και των οργάνων, στα οποία τα ως άνω όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση υπογραφής ή μεταβιβάσει αρμοδιότητα, από την 1η Οκτωβρίου 2010.
β) σε ό,τι αφορά πράξεις των οργάνων διοίκησης των ΝΠΔΔ, των οργάνων διοίκησης των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξαρτήτων και ρυθμιστικών αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, από την 1η Νοεμβρίου 2010.
γ) σε ό,τι αφορά πράξεις των φορέων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, από την 15η Μαρτίου 2011.
Επισημαίνεται ότι η παράβαση της υποχρέωσης για καταχώριση και ανάρτηση των νόμων και των πράξεων στο Διαδίκτυο συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υ.Κ. (άρθρο 107, περ. ε και στ του ν. 3528/2007).

2. Αντικείμενο καταχώρισης και ανάρτησης
Στο Διαδίκτυο αναρτώνται όλες οι πράξεις των κυβερνητικών και των διοικητικών οργάνων που προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρ.2 του Ν. 3861/2010 με τις επιφυλάξεις και εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρ. 5 του ιδίου νόμου.
4. Ισχύς των πράξεων που αναρτώνται στο Διαδίκτυο
Σύμφωνα με το αρθρ. 4 του νόμου, η ισχύς των πράξεων ορίζεται ως εξής:
α) Οι κατά νόμο δημοσιευτέες πράξεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευσή τους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
β) Οι λοιπές πράξεις δεν εκτελούνται εάν δεν έχουν λάβει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ), ο οποίος αποδίδεται από το Πρόγραμμα Δι@ύγεια αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης και ανάρτησής τους στους διαδικτυακούς τόπους του Προγράμματος Δι@ύγεια.
Τούτο σημαίνει ότι στην περίπτωση αυτή η εκτελεστότητα της συγκεκριμένης πράξης συναρτάται άμεσα με την ανάρτησή της στο Διαδίκτυο, αφού η ανάρτηση ανάγεται σε όρο εκτέλεσης της πράξης.

Ιδιαιτέρως τονίζεται ότι απαγορεύεται η ανάρτηση πράξεων στις οποίες περιλαμβάνονται ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, ακόμη και εάν το είδος της συγκεκριμένης πράξης προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 2 Ν. 3861/2010.

Αντικείμενο καταχώρισης και ανάρτησης: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3861/2010
Άρθρο 2
Παράγραφος 4. Στο διαδίκτυο αναρτώνται:
1) νόμοι που εκδίδονται και δημοσιεύονται κατά το Σύνταγμα,
2) πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος,
3) τα προεδρικά διατάγματα κανονιστικού χαρακτήρα,
4) λοιπές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κανονιστικές πράξεις που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, σύνθεση, διάταξη, εφοδιασμό και εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, καθώς και κάθε άλλη πράξη, η δημοσιοποίηση της οποίας προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας,
5) ερμηνευτικές εγκύκλιοι και εγκύκλιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας,
6) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί και οι επί μέρους δαπάνες Υπουργείων, κεντρικών και περιφερειακών δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,
7) πράξεις διορισμού μονομελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης των φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών,
8) πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,
9) πράξεις συγκρότησης αμειβόμενων ή μη επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας, ανεξαρτήτως αν τα μέλη τους αμείβονται ή όχι,
10) πράξεις καθορισμού των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, μελών επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας,
11) προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό ή με επιλογή, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και οι προκηρύξεις εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων, συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων,
12) προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) του πανεπιστημιακού τομέα και του εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΠ) του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης,
13) πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δημοσίευση τους προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,

14) περιλήψεις πράξεων διορισμού, μετάταξης, διαθεσιμότητας, αποδοχής παραίτησης, λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή υποβιβασμού υπαλλήλων, μόνιμων και μετακλητών, και διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και αντιστοίχων πράξεων που αφορούν δημόσιους λειτουργούς, των οποίων η δημοσίευση απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία, και περιλήψεις πράξεων διορισμού και συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή συμβάσεων έργου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,
15) το σύνολο των συμβάσεων και των πράξεων που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι πράξεις υπαγωγής επενδύσεων σε διατάξεις αναπτυξιακών νόμων και οι αποφάσεις έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων,
16) περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου,των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,
17) πράξεις αποδοχής δωρεών στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., σε φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και συμβάσεων πολιτιστικών χορηγιών του ν. 3525/2007 (ΦΕΚ 16 Α΄),
18) πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
19) οι πράξεις:
α) παραχώρησης δημόσιων και δημοτικών κτημάτων, καθορισμού χρήσης γης παραχωρούμενου δημόσιου κτήματος, αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου κτήματος,
β) καθορισμού εθνικών δρυμών, δασών και δασικών εκτάσεων,
γ) χαρακτηρισμού εκτάσεων ως αναδασωτέων,
δ) καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, λιμνών, ποταμών, ρεμάτων και χειμάρρων, ε) καθορισμού βιομηχανικών ζωνών,
στ) καθορισμού λατομικών ζωνών,
ζ) σύνταξης και έγκρισης πολεοδομικών μελετών και Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου, έγκρισης και τροποποίησης χωροταξικών και ρυμοτομικών σχεδίων, προσδιορισμού ή τροποποίησης ορίων οικισμού και έγκρισης της μεταφοράς αυτού,
η) σύνταξης και έγκρισης Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ),
θ) καθορισμού και τροποποίησης όρων δόμησης,
ι) χορήγησης, αναστολής χορήγησης, τροποποίησης οικοδομικών αδειών, ια) χωροθέτησης,
ιβ) καθορισμού αρχαιολογικών χώρων,
ιγ) χαρακτηρισμών κτιρίων ως διατηρητέων και αποχαρακτηρισμών αυτών. Αναρτώνται επίσης οι πράξεις ανάκλησης και ακύρωσης των παραπάνω πράξεων,
20) οι γνωμοδοτήσεις και τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
21) οι πράξεις και γνωμοδοτήσεις των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών διοικητικών αρχών, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
22) ατομικές διοικητικές πράξεις, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου.

Διοικητικό Δίκαιο
"κανονιστική πράξη" σημαίνει πράξη η οποία θέτει κανόνες νομοθετικού περιεχομένου, γενικούς και απρόσωπους, που μπορούν να εφαρμοστούν σε περιπτώσεις αόριστες, υπάρχουσες ή μελλοντικές·

"διοικητική πράξη" σημαίνει ατομική διοικητική πράξη με την οποία ένα διοικητικό όργανο καθορίζει μονομερώς τι πρέπει να ισχύσει σε μια συγκεκριμένη περίπτωση.

Σχόλια

BLOGGER: 18
 1. Από τον Σεπτέμβριο του 2010 οι αποφάσεις των Ομοσπονδιών για να έχουν ισχύ θα πρέπει να αναρτώνται σιο Διαύγεια για να μπορούν να μπορούν να έχουν γνώση όλοι οι πολίτες. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ             Εάν δεν γίνει καταχώριση και ανάρτηση στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ειδικού σκοπού που παρέχεται από το Πρόγραμμα Διαύγεια (http://diavgeia.gov.gr) , όσο και στην ιστοσελίδα του εκάστοτε φορέα, τότε οι πράξεις /αποφάσεις του φορέα δεν είναι εκτελεστές, αν δεν έχουν λάβει τον μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ)..
  ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΆΡΘΗΚΑΝ ΜΕΤΆ ΤΟΝ ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΗΡΑΝ ΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΑΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΒΆΛΕΙ ΚΆΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΡΙΘΟΎΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΕΣ
  Επιπλέον προβλέπονται Πειθαρχικές διώξεις για όσους δεν αναρτούν στο Διαδίκτυο τις αποφάσεις του Δημοσίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. στο τελευταιο διοικητικο συμβουλιο που εγινε, εγιναν καποιες τροποποιησεις... πως γινεται να ενημερωθουμε γι αυτες?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αν σου δώσω τις τροποποιήσεις θα μου δώσεις το καταστατικό?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η εγγραφή νέου σωματείου έγεινε 1000 Ευρώ, καλό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. feed://et.diavgeia.gov.gr/f/hellenic_taekwondo_federation/find/ypogid:17585/out:rss
  feed://et.diavgeia.gov.gr/f/hellenic_taekwondo_federation/rss

  Η ΕΛΟΤ στο Διαύγεια Για όποιον ενδιαφερόμενο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Όλες οι δημοσιεύσεις στο πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ", τόσο από την ΓΓΑ (σχετικά με το ταεκβοντο) όσο και από την ΕΛΟΤ, θα ανακοινώνονται στο Νομοθεσία & Έντυπα TKD, γιαυτό το λόγο δημιουργήσαμε στην αρχή της ανάρτησης με την νομοθεσία και τα έντυπα TKD, ένα ειδικό τμήμα όπου θα τοποθετούνται αναφορές και σύνδεσμοι για όλες τις σχετικές δημοσιεύσεις από το "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".

  [δείτε: Νομοθεσία & Έντυπα TKD, Ειδικό τμήμα στοιχείων από το "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"].

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Τελικά το θέμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δεν συγκινεί διόλου την ομοσπονδία μας.
  Όταν όλες οι υπόλοιπες ομοσπονδίες έχουν αναρτήσει θέματα μισθοδοσίας, έξοδα κίνηση εθνικών ομάδων, αμοιβές προπονητών κλπ., η δική μας ομοσπονδία, αρκέστηκε να περάσει στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ μόνο μια απόφαση της από τον μήνα Μάρτιο, που αναφέρει ποιοι υπάλληλοι της είναι υπεύθυνοι να κάνουν την συγκεκριμένη δουλειά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. τα καινούρια "αόρατα" ρούχα του βασιλιά!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. oles oi omospondies dinoyn epixorigiseis sta kalitera somateia i dikia mas ti kanei ???????????

  pire kanenas esto kai 1 euro !!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. tha mou peis imaste polla somateia e nai alla ta poli energa me protathlites einai 10 metrimena sta xerakia mas

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. 25000 euro gia na ginei to panellinio paidon !!!!!!!!!!!!1

  poios tha to pari ?????

  tha to mathoume ton septembrio

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Εγώ δίνω 26... ποιος δίνει 27; Κατοχυρώνεται στον κύριο με την καμπαρντίνα....χε χε Είμαστε για γέλια ρε παιδιά, αυτά γινότανε στην δεκαετία του 90, ακόμη εκεί είμαστε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. kala esi file mou nomizeis oti den ginonte

  pare paradeigma giati oloi oi agones ginonte xalkida gia pes mas ??????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Απ ότι ξέρω η Χαλκίδα προτιμάται λόγω της χωρητικότητας του σταδίου και επειδή δεν έχει πολλές άλλες δραστηριότητες οπότε βρίσκουν εύκολα ημερομηνίες. Τί θες να πείς δηλαδή, ότι υπάρχει οικονομικό παρασκήνιο; Το βλέπω λίγο απίθανο αυτό, ξέρω ότι μέχρι πρότινος το παίρνανε τζάμπα αλλά τώρα ζητάνε κι αυτοί λεφτά, γι αυτό και δεν γίνονται πια συχνά αγώνες εκεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. aetos aeto megalone exo sxoliasei alles 3 fores kai mou ta exoun sbisei

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. na soume poios tha pari fetos to paidon!!!!

  xalkida

  volos

  thessaloniki

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Σήμερα 1/9/2011 στις 4μμ το Διαύγεια της ΕΛΟΤ άρχισε να κελαηδεί.
  Όμως είδα καταχώρησεις αναρτήσεων με την ημερομηνία 15/11/2010!! ενώ πριν μια εβδομάδα δεν υπήρχαν!!
  Πάντως αυτό που κρατάω είναι ότι η ΕΛΟΤ έκανε ένα βήμα μπροστά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Η ΕΛΟΤ ξανακελάϊδισε, αλλά πάλι με αποφάσεις από 15/11/2010.
  Άντε έκανε και δεύτερο βήμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
Σχόλια που περιέχουν προσβολή της προσωπικότητας, δυσφήμηση ή εξύβριση δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Όνομα

Αθλητές,109,Αποτελέσματα Αγώνων,80,Απόψεις,65,Διεθνές Πρωτάθλημα,404,Ελλάδα,692,Ελληνικό Πρωτάθλημα,148,Επιχορηγήσεις,16,Ιατρική στήλη - Διατροφή,84,Καλαντάρι,7,Κανονισμοί και Νομοθεσία,165,Νέα,109,Νέα στον Κόσμο,262,Νext Εvents,3,Παρεμβάσεις,117,Προπονητές,23,Σεμινάρια Ταεκβοντό,78,Σωματεία,25,info,5,Olympic Games,10,Para-taekwondo,32,podcast,8,tkd itf - news,71,Video,74,
ltr
item
taekwondo greece group: Η ΕΛ.Ο.Τ στο “Πρόγραμμα Διαύγεια”
Η ΕΛ.Ο.Τ στο “Πρόγραμμα Διαύγεια”
http://2.bp.blogspot.com/-u7FQHLpetBQ/TVJ74k6IbwI/AAAAAAAAAzI/suAlqmxC2ZI/s200/Data+3.bmp
http://2.bp.blogspot.com/-u7FQHLpetBQ/TVJ74k6IbwI/AAAAAAAAAzI/suAlqmxC2ZI/s72-c/Data+3.bmp
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2011/07/blog-post_20.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2011/07/blog-post_20.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Επιλογές για σένα LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content